Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lekhana,【中】 lekhā,【陰】 寫作,信函,碑銘。(p273)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lekhana,【中】lekhā,【陰】寫作,信函,碑銘。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lekhana: lekhana(na)
ေလခန(န)
[ikha+yu.lekhana-saṃ.lehaṇa-prā.]
[လိခ+ယု။ ေလခန-သံ။ ေလဟဏ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lekhana:[nt.] writing; a letter; an inscription.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lekhana,(nt.) [fr.likh] scratching,drawing,writing Dhtp 467.(Page 586)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LEKHANA:[nt] lekhā [f] sự viết,cái thơ,bản khắc trên bia
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lekhana:ေလခန(န)
[လိခ+ယု။ ေလခန-သံ။ ေလဟဏ-ျပာ။]
(၁) ေရးျခစ္-ျခစ္ျခဳတ္-ျခင္း။ (၂) ကညစ္,ကေလာင္,ခဲတံ,ေက်ာက္တံ,ေဖာင္တိန္။ (၃) ေရးသားျခင္း။ ေလခနေဒါသ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lekhana:ေလခန (န) (√လိခ္+ယု)
ေရးျခင္း။ ေရးျခစ္ျခင္း။ စာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,