Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lekha:m.[〃<likh cf.lekhā] 文字,書,書簡,書写,刻文; 細片.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lekha: lekha(ti)
ေလခ(တိ)
[ikha+a.sūci.likha+a.lekhyateti lekho,kappadduma.lekha-saṃ,addhamāgadhī lekha,leha-prā.]
[လိခ+အ။ သူစိ။ လိခ+အ။ ေလခ်ေတတိ ေလေခါ၊ ကပၸဒၵဳမ။ ေလခ-သံ၊ အဒၶမာဂဓီ ေလခ၊ ေလဟ-ျပာ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lekha,[fr.likh,cp.Sk.lekha & lekhā] 1.writing,inscription,letter,epistle J.VI,595 (silā° inscription on rock); Mhvs 5,177 (lekhe sutvā); 27,6; 33,40 (°ṁ vissajjayi); Dāvs 5,67 (cāritta°); Miln.42; SnA 164 (°vācāka reciting),577.-- 2.chips,shavings Vin.II,110 (v.l.likha).(Page 585)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
lekha:chữ viết,nét kẻ gạch
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lekha:ေလခ(တိ)
[လိခ+အ။ သူစိ။ လိခ+အ။ ေလခ်ေတတိ ေလေခါ၊ ကပၸဒၵဳမ။ ေလခ-သံ၊ အဒၶမာဂဓီ ေလခ၊ ေလဟ-ျပာ။]
(ထီ၊ပု) (၁) ေရး-ေရးသား-ေရးျခစ္-ေရးထြင္း-အပ္ေသာ အကၡရ၊ စာ၊ စာလုံး၊ ေပစာ။ (၂) စာေရးအတတ္ပညာ။ (န) (၃) ပြတ္စာ၊ (ပြတ္ေဆာက္ဖ်ားမွ ထြက္ေသာ သစ္သားမႈန္႔) (၄) ေလခသုတ္။ (ထီ) (၅) အေရး၊ အေၾကာင္း၊ ျခစ္ေၾကာင္းျခစ္ရာ။ (၆) (က) (ျခဴးပန္းျခဴႏြယ္စသည့္) အေရးအေၾကာင္း။ (ခ) (ပန္းခ်ီ) အေရးအေၾကာင္း။ ေလခါစိတၱ-ၾကည့္။ (၇) နတ္။ ေလခါသဘ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lekha:ေလခ (ပ) (√လိခ္+ဏ)
ေရးမွတ္ျခင္း။ အေရး။ အကၡရာအေရး။ စာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,