Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
latā:f.[〃] 蔓草,葛(かずら).-kamma 蔓の作品.-tūla 葛棉.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Latā,【陰】 藤蔓,攀緣植物。 ~kamma,【中】 藤編。(p270)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Latā,【陰】藤蔓,攀緣植物。latākamma,【中】藤編。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
latā: latā(thī)
လတာ(ထီ)
[atā+vimāna]
[လတာ+ဝိမာန]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
latā: latā(thī)
လတာ(ထီ)
[atā+ka.rū.384.-.pa pāṇinī,5,3,98-khye.]
[လတာ+က။ ႐ူ။ ၃၈၄။ တစ္နည္း-ကန္။ ကန္ပစၥည္းကို ပါဏိနီ၊ ၅၊ ၃၊ ၉၈-သုတ္ျဖင့္ေခ်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
latā: latā(thī)
လတာ(ထီ)
[ā+ta+ā.lā ādāne,to.rasso.,ṭī.542.lata+a.lata veṭhane,latati veṭhayatīti latā.kotthubha.latā-saṃ.latā,layā-prā,addhamāgadhī.]
[လာ+တ+အာ။လာ အာဒါေန၊ ေတာ။ ရေႆာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၄၂။ လတ+အ။ လတ ေဝဌေန၊ လတတိ ေဝဌယတီတိ လတာ။ ေကာတၳဳဘ။ လတာ-သံ။ လတာ၊ လယာ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
latā:[f.] a creeper.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Latā,(f.) [cp.Sk.latā,connected with Lat.lentus flexible; Ohg.lindi soft,E.lithe; also Ohg.lintea lime tree; Gr.e)lάth fir tree] 1.a slender tree,a creeping plant,creeper A.I,202 (māluvā°); Vv 355 (=vallī VvA.162); 474 (kosātakī l.); J.I,464 (rukkha°,here perhaps better “branch”); DhA.I,392 (°pasādhana:see under mahā°); Miln.253,351; VvA.12 (kappa°); PvA.51,121; Vism.183 (where the foll.kinds are given:lābu,kumbhaṇḍī,sāmā,kāḷavallī,pūtilatā).--nāga° the iron wood tree:see under nāga; pūti° a sort of creeper (q.v.).On latā in similes see J.P.T.S.1907,130.-- 2.(fig.) an epithet of taṇhā (greed),as much as it strangles its victim Dhs.1059,1136; Nett 24,121.-- 3.(fig.) streak,flash,in vijjul-latā flash of lightning J.I,103.

--kamma creeper-work (combd with mālā-kamma) Vin.II,117,152.(Page 580)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Latā:A woman of Sāvatthi.

She was good and holy,and after death was born as a daughter of Vessavana.

Her sisters were Sajjā,Pavarā,Acchimatī and Sutā.

Sakka married them all,and when a dispute arose as to which was the most skilled in dance and song,a contest was held on the banks of theAnotatta,in which Latā won.Sutā asked Latā how she acquired her great talents,and the latter gave an account of her good deeds as a human being.

Later,the story was related toMoggallāna on one of his visits to the deva worlds,and was repeated by him to the Buddha.Vv.iii.4; VvA.131ff.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
latā:A creeping plant,a creeper; a branch
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LATĀ:[f] dây (leo) --kamma [nt] sự sơn vẽ dây hoa lá
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
latā:ái thừng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
latā:လတာ(ထီ)
[လာ+တ+အာ။လာ အာဒါေန၊ ေတာ။ ရေႆာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၄၂။ လတ+အ။ လတ ေဝဌေန၊ လတတိ ေဝဌယတီတိ လတာ။ ေကာတၳဳဘ။ လတာ-သံ။ လတာ၊ လယာ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (က) ႏြယ္၊ ႏြယ္ပင္။ (ခ) ႏြယ္,ႀကိမ္=ႀကိမ္ပင္။ (၂) သစ္ခက္၊ သစ္ကိုင္း။ (၃) လတာမည္ေသာ- အမ်ိဳးသမီး-နတ္သမီး။ (၄) ႏြယ္ပင္ေစာင့္နတ္။ (၅) (က) အေရာင္ အဝါ-ထြန္းေတာက္ပျခင္း-ရွိေသာ။ (ခ) အျပား (ထက္ျမက္ေသာ အသြားရွိသည့္ ဓားျပား,ဘလိပ္ဓား)။ (ဂ) ဆပ္၊ ဆပ္စပါး။ (ဃ) သစ္ကတိုး။ (င) ေနဇာျမက္။ (စ) ကင္ပြန္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
latā:လတာ(ထီ)
[လတာ+က။ ႐ူ။ ၃၈၄။ တစ္နည္း-ကန္။ ကန္ပစၥည္းကို ပါဏိနီ၊ ၅၊ ၃၊ ၉၈-သုတ္ျဖင့္ေခ်။]
(၁) (ရစ္ပတ္ေႏွာင္ဖြဲ႕ခ်ဳပ္စပ္တတ္ေသာ ႏြယ္ႀကိဳးႏွင့္တူသည့္) တဏွာ။ (၂) (အခက္အလက္ႏွင့္တူသည့္) မာန,အတိမာနစေသာတရား။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
latā:လတာ(ထီ)
[လတာ+ဝိမာန]
လတာဝိမာန (၂) ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
latā:လတာ (ဣ)
ႏြယ္။ အႏြယ္။ ဥပသကာပင္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,