Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lasikā:f.関節滑液.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lasikā,【陰】 關節骨液。(p271)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lasikā,【陰】關節骨液(synovic fluid)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lasikā: lasikā(thī)
လသိကာ(ထီ)
[asa+ika+ā.ṇvādi.22.lasatīti lasikā,lālā.kappadduma.lasa+a=lasa+ka+ā.a- i-pru.kotthubha.lasikā-saṃ.]
[လသ+ဣက+အာ။ ဏြာဒိ။ ၂၂။ လသတီတိ လသိကာ၊ လာလာ။ ကပၸဒၵဳမ။ လသ+အ=လသ+က+အာ။ အ-ကို ဣ-ျပဳ။ ေကာတၳဳဘ။ လသိကာ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lasikā:[f.] synovic fluid.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lasikā,(f.) [cp.Sk.*lasikā] the fluid which lubricates the joints,synovic fluid Vin.I,202; D.II,293; M.III,90; S.IV,111; Sn.196; J.I,146; Miln.382.In detail at Vism.264,362; VbhA.247.(Page 582)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
lasikā:The fluid which lubricates the joints
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LASIKĀ:[f] nước nhớt trong các khớp xương
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
lasikā:nước nhớt,chất nhờn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lasikā:လသိကာ(ထီ)
[လသ+ဣက+အာ။ ဏြာဒိ။ ၂၂။ လသတီတိ လသိကာ၊ လာလာ။ ကပၸဒၵဳမ။ လသ+အ=လသ+က+အာ။ အ-ကို ဣ-ျပဳ။ ေကာတၳဳဘ။ လသိကာ-သံ။]
(၁) (အနာ-အမာ-မွ ယိုစီးထြက္က်ေသာ အေစး။ (၂) (၃၂-ေကာ႒ာသတြင္ ပါဝင္ေသာ ႐ိုးဆစ္ၾကား)အေစး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lasikā:လသိကာ (ဣ)
အေစး။ ႐ိုးဆစ္ၾကားအေစး။ သားငန္ရည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,