Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lamba:a.[<lamb] 下垂の,懸れる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lamba,【形】 懸掛的,下垂的。 ~ka,【中】 正在懸掛的東西,鐘擺。(p271)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lamba,【形】懸掛的,下垂的。lambaka,【中】正在懸掛的東西,鐘擺。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lamba: lamba(ti)
လမၺ(တိ)
[abi+a.nīti,dhātu.124.lamba-saṃ.laṃba-prā,lamba-addhamāgadhī.]
[လဗိ+အ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၂၄။ လမၺ-သံ။ လံဗ-ျပာ၊ လမၺ-အဒၶမာဂဓီ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lamba,(adj.) (-°) [fr.lamb] hanging down,drooping,pendulous S.IV,341,342 (°cūḷakā bhaṭa hirelings with large or drooping top-knots); J.II,185 (°tthana with hanging breasts); III,265 (°cūla-vihaṅgama); Dāvs II.61.--alamba not drooping,thick,short J.V,302; VI,3 (°tthaniyo).-- Cp.ā° vi° & ālambana.(Page 581)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LAMBA:[a] máng,móc lên,treo lên --ka [nt] cái máng lòng thòng,quả lắc đồng hồ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lamba:လမၺ(တိ)
[လဗိ+အ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၁၂၄။ လမၺ-သံ။ လံဗ-ျပာ၊ လမၺ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) တြဲရရြဲ-တြဲလြဲ-တြဲလဲ တြဲလ်ား-ဆြဲ-က်-ေသာ၊ ရွည္-ရွည္လ်ား-ေသာ။ လမၺကဏၰ,လမၺတၳန-တို႔ၾကည့္။ (န) (၂) တြဲလ်ား-ဆြဲ-က်-ေသာ အဂၤါဇာတ္၊ ရွည္-ရွည္လ်ား-ေသာ အဂၤါဇာတ္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
lamba:လမၺ
ဘူ = အဝသံသန သေဒၵသု-ေအာက္သို႔က်ျခင္း,အသံ ျပဳျခင္းတို႔၌။ လမၺတိ။
အာပုေဗၺာ=၊ အဝလမၺေန-မွီတင္းျခင္း၌၊ အားျပဳ ဆြဲမွီျခင္း၌။ အာလမၺတိ။
ဝိပုေဗၺာ = ဝိလမၺနမွိ-ေနာက္ဆြဲေလးေႏွးျခင္း၌။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lamba:လမၺ (တိ) (√လမၺ္+အ)
တြဲရရြဲက်သည္။ ရွည္လ်ားသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,