Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lakkhaṇāhata: lakkhaṇāhata(ti)
လကၡဏာဟတ(တိ)
[akkhaṇa+āhata]
[လကၡဏ+အာဟတ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
lakkhaṇāhata:người bị đóng dấu tù tội trên thân thể (như hình hoa huệ trên mình tù nhân bên pháp trước thế kỷ,hay một số nước châu á xưa lại thích chữ vào mặt trọng phạm),không được thọ đại giới
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lakkhaṇāhata:လကၡဏာဟတ(တိ)
[လကၡဏ+အာဟတ]
(သံပူျဖင့္) ႐ိုက္ႏွိပ္အပ္ေသာအမွတ္-တံဆိပ္-အသား-ရွိေသာ၊ (သံပူကပ္၍) အမွတ္ျပဳျခင္း အျပစ္ဒဏ္ခံရေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lakkhaṇāhata:လကၡဏာဟတ (ပ) (လကၡဏ+အာဟတ)
သံပူတံဆိပ္ကပ္အပ္ေသာ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,