Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lakkha:n.[<lakṣ] 洛叉,十万,標的,賭,かけの金.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lakkha,【中】 標誌,目標,賭註,記帳的標誌,十萬。(p269)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lakkha,【中】標誌,目標,賭註,記帳的標誌,十萬。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lakkha: lakkha(pu,na)
လကၡ(ပု၊န)
[akkha+a.lakkhate anenātilakkhaṃ.,ṭī.55.vijjhanatthaṃ lakkhateti lakkhaṃ.,ṭī.39va.lakkhayatīti lakkhaṃ,sarabyaṃ.kappadduma.lakpa-saṃ.lakkha-prā,addhamāgadhī.]
[လကၡ+အ။ လကၡေတ အေနနာတိလကၡံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၅။ ဝိဇၩနတၳံ လကၡေတတိ လကၡံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၉ဝ။ လကၡယတီတိ လကၡံ၊ သရဗ်ံ။ ကပၸဒၵဳမ။ လကၸ-သံ။ လကၡ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lakkha:[nt.] a mark; a target; a stake at gambling; a mark in casting up accounts; a hundred thousand.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lakkha,(nt.) [fr.lakṣ (see lakkhaṇa),or (after Grassmann) lag “to fix,” i.e.to mark.Cp.Vedic lakṣa price at gambling (Zimmer,Altind.Leben 287)] 1.a mark Miln.102.-- 2.a target Miln.418; DhA.I,52 (°yoggā target practice,i.e.shooting).-- 3.a stake at gambling J.VI,271.-- 4.a high numeral,a lac or 100,000 (but cp.PvA.255,where lakkha of Pv IV.338 is taken as a “period of time,” equal to 100 koṭis); Dāvs.V,66.(Page 578)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LAKKHA:[nt] dấu hiệu,mục tiêu,tiền cọc để đánh bạc,một dấu của sự cộng số,một trăm ngàn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lakkha:လကၡ(ပု၊န)
[လကၡ+အ။ လကၡေတ အေနနာတိလကၡံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၅။ ဝိဇၩနတၳံ လကၡေတတိ လကၡံ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၉ဝ။ လကၡယတီတိ လကၡံ၊ သရဗ်ံ။ ကပၸဒၵဳမ။ လကၸ-သံ။ လကၡ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) အမွတ္အသား၊ အမွတ္လကၡဏာ၊ တံဆိပ္၊ အမွတ္တံဆိပ္။ (၂) အဖို႔၊ အစု၊ အစိတ္၊ အပိုင္း။ (၃) (ျမားေသနတ္စသည္ျဖင့္ ပစ္အပ္ေသာ) ပစ္မွတ္-စက္ဝန္း-မွတ္တိုင္-စက္တိုင္-စက္ဝန္း-စက္ခြက္-စက္ေပါက္။ (၄) တစ္သိန္းသခၤ်ာ။ (၅) ေႂကြအန္ကစားရာအရပ္။ (၆) ေလာင္းကစားရာ၌-ျပဳ-တည္-ထားေသာ-အဖိုး-တန္ဖိုး (ေလာင္းေၾကး)။ (၇) (ႏွစ္ေပါင္းကုေဋ ၁ဝဝ-တို႔၏) အပိုင္းအျခားကာလ။ (၈) မွတ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (က) သူ၊ လူ၊ ပုဂၢိဳလ္။ (ခ) ဂ႐ို႕ (ဂ႐ို႕စပါးစသည္)။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
lakkha:လကၡ
စု = ဒႆနေကၤသု-႐ႈျခင္း,အမွတ္တံဆိပ္ ျပဳျခင္းတို႔၌။ လေကၡတိ၊ လကၡယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lakkha:လကၡ (န) (√လကၡ္+အ)
ပစ္ရန္စက္ဝန္း။ မွတ္တိုင္စက္ခြက္။ လက္မွန္တိုင္။ အမွတ္တစ္သိန္းသခ်ၤာသဒၵါ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,