Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lajjī,【形】 有慚愧心的,謙遜的,有責任心的。(p270)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lajjī,【形】有慚愧心的,謙遜的,有責任心的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lajjī: lajjī(ti)
လဇၨီ(တိ)
[ajja+ṇī.lajjā+ī.dī,ṭṭha,1.69.ma,ṭṭha,2.11va.dī,ṭī,3.176.thī-nitea lajjinī.la-sakkatapiṭaka.]
[လဇၨ+ဏီ။ လဇၨာ+ဤ။ ဒီ၊ ႒၊ ၁။ ၆၉။ မ၊ ႒၊ ၂။ ၁၁ဝ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၃။ ၁၇၆။ ထီ-၌ လဇၨိနီ။ လဇၨိန္-သကၠတပိဋက။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lajjī,(adj.),feeling shame; modest; conscientious.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
lajjī:Feeling shame,modest,quiet,well-conducted
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LAJJĪ:[a] cảm thấy hổ thẹn,có lương tâm,biết nhã nhặn
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
lajjī:chữ gọi vị tỳ khưu có tàm quý ngay trong những lỗi nhỏ,hay tỳ khưu không vướng kẹt các pháp thiên vị
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
lajjī:sự hỗ thẹn,sự liêm sĩ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lajjī:လဇၨီ(တိ)
[လဇၨ+ဏီ။ လဇၨာ+ဤ။ ဒီ၊ ႒၊ ၁။ ၆၉။ မ၊ ႒၊ ၂။ ၁၁ဝ။ ဒီ၊ ဋီ၊ ၃။ ၁၇၆။ ထီ-၌ လဇၨိနီ။ လဇၨိန္-သကၠတပိဋက။]
(၁) အရွက္ရွိသူ၊ (မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္မွ) ရွက္ျခင္းရွိသူ၊ ရွက္တတ္သူ။ (၂) အရွက္အေၾကာက္ရွိသူ၊ (မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္မွ) ရွက္-ေၾကာက္-ျခင္းရွိသူ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
lajjī:လဇၨီ
ဘူ = လဇၨာယံ-ရွက္ျခင္း၌။ လဇၨတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lajjī:လဇၨီ (တိ)
ရွက္တတ္သည္။ မေကာင္းမႈကို ျပဳျခင္းမွ ရွက္ေလ့ရွိသည္။ ဒုစ႐ိုက္သို႔ ေရာက္အံ့သည္မွ ရွက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,