Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lajjā:f.[<lajj] 恥,恥辱.instr.lajjāya 恥じて.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lajjā,【陰】 恥辱,害羞。(p270)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lajjā,【陰】恥辱,害羞(歹勢phainn2 se3,驚見笑kiann kian3 siau3)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lajjā: lajjā(thī)
လဇၨာ(ထီ)
[ajja+a+ā.lajjati pāpāti lajjā.,ṭī,158.lajjā-saṃ,prā,addhamāgadhī.]
[လဇၨ+အ+အာ။ လဇၨတိ ပါပါတိ လဇၨာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၁၅၈။ လဇၨာ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lajjā:[f.] shame; bashfulness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lajjā,(f.) [fr.lajj] shame,bashfulness,modesty M.I,414; DA.I,70; DhA.II,90; Instr.lajjāya out of shame PvA.47,112,283.Cp.nillajja.(Page 580)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
lajjā:Shame,modesty,timidity
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LAJJĀ:[f] sự hổ thẹn,sự bẽn lẽn,e lệ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lajjā:လဇၨာ(ထီ)
[လဇၨ+အ+အာ။ လဇၨတိ ပါပါတိ လဇၨာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၁၅၈။ လဇၨာ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ရွက္-စက္ဆုပ္-ေသာအျခင္းအရာ၊ ရွက္-စက္ဆုပ္-ျခင္း၊ ရွက္-စက္ဆုပ္-တတ္ေသာတရား၊ ဟိရီ။ (၂) ရွက္-ေၾကာက္-ထိတ္လန္႔-ျခင္း၊ ရွက္-ေၾကာက္-ထိတ္လန္႔-တတ္ေသာတရား၊ ဟိရိ,ဩတၱပၸ။ လဇၨီ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lajjā:လဇၨာ (ဣ)
ရွက္ျခင္း။ အရွက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,