Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lahusa:a.[<lahu] 軽卒な.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lahusa: lahusa(ti)
လဟုသ(တိ)
[ahu+sa.lahūni eva lahusāni.nīti,sutta.839.lahusa+ṇa.lahuka(3).lahuka-saṃ.lahua,lahuya-prā,addhamāgadhī.]
[လဟု+သ။ လဟူနိ ဧဝ လဟုသာနိ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၈၃၉။ လဟုသ+ဏ။ လဟုက(၃)ၾကည့္။ လဟုက-သံ။ လဟုအ၊ လဟုယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lahusa,(adj.) [fr.lahu] easily offended,touchy D.I,90; expld by DA.I,256 as follows:“lahusā ti lahukā,appaken’eva tussanti vā russanti vā udaka-piṭṭhe lābukaṭāhaṁ viya appakena pi uppilavanti.” Cp.rabhasa.(Page 582)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
lahusa:nhẹ nhàng,nhẹ thể
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lahusa:လဟုသ(တိ)
[လဟု+သ။ လဟူနိ ဧဝ လဟုသာနိ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၈၃၉။ လဟုသ+ဏ။ လဟုက(၃)ၾကည့္။ လဟုက-သံ။ လဟုအ၊ လဟုယ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (၂) လဟုက-(၃)-ၾကည့္။ (၃) လဟုက-(၁,၃)-ၾကည့္။ (၄) လဟုက-(၁,၆)-ၾကည့္။ (၅) ေပါ့ေပါ့ပါး-ေသာ။ လဟုသမၼတ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lahusa:လဟုသ (တိ)
လ်င္သည္။ လ်င္ေသာ စိတ္ ရွိသည္။ ေပါ့ေလ်ာ့သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,