Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lahu:a.[Sk.laghu,raghu] 軽き,疾き.abl.lahuso,acc.lahuṃ adv.急速に.-citta 軽心.-uṭṭhāna 起居軽利,軽快.-paññā 軽慧.-parivatta 容易に転ずる.-pāvuraṇa 軽衣.-saññā 軽想.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lahu,【形】 輕的,快的。 【中】 短,元音。 ~ka,【形】 輕的,微不足道的,有浮力的。 ~kaŋ,【副】 很快地。 ~tā,【陰】 輕,浮力。 ~parivatta,【形】 很快地變化。(p271)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lahu,【形】輕的,快的。【中】短,母音。lahuka,【形】輕的,微不足道的,有浮力的。lahukaṁ,【副】很快地。lahutā,【陰】輕,浮力。lahuparivatta,【形】很快地變化。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lahu: lahu(ti)
လဟု(တိ)
[ahukā+āpatti.gāthāarāyuea kre.]
[လဟုကာ+အာပတၱိ။ ဂါထာအရာျဖစ္၍ ေရွ႕ပုဒ္တစ္စိတ္ႏွင့္ ေနာက္ပုဒ္ေၾကသည္။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lahu: lahu(bya)
လဟု(ဗ်)

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lahu: lahu(ti)
လဟု(တိ)
[ahu+kara+(kha) a.laṅgha+u.]
[လဟု+ကရ+(ခ) အ။ လဃၤ+ဥ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lahu: lahu(ti)
လဟု(တိ)
[ahu+parivatta.kye.lahu+ṇika.ṇikapakye.]
[လဟု+ပရိဝတၱ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။ လဟု+ဏိက။ ဏိကပစၥည္းေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lahu: lahu(ti)
လဟု(တိ)
[aṅgha+u.laṃgha+ku.laṅghate anenāti lahu,kappadduma.laṅghatīti lahu,laṅgha gatisosanesū,ghassaho niggahitalopoç upaccayoca,lahupariyāyo laghusaddopyatti.,ṭī.4va.(-ṭī.711).laṃgha gatiso sanesu,ghassa vā hattaṃ,niggahitalopo ca,laṅghati pavattati laghubhāvenāti laghu lahu ekatthā.ṇvādi.6.lahusaddā ho napu,homū nitea..4va.anitea napu,arhiso a asāramarhisoaç ma--soaniteamū nitea..929.laghu-saṃ.lahu-prā,addhamāgadhī.]
[လဃၤ+ဥ။ လံဃ+ကု။ လဃၤေတ အေနနာတိ လဟု၊ ကပၸဒၵဳမ။ လဃၤတီတိ လဟု၊ လဃၤ ဂတိေသာသေနသူ၊ ဃႆေဟာ နိဂၢဟိတေလာေပါ,ဥပစၥေယာစ၊ လဟုပရိယာေယာ လဃုသေဒၵါပ်တၱိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄ဝ။ (-ယင္းဋီ။ ၇၁၁)။ လံဃ ဂတိေသာ သေနသု၊ ဃႆ ဝါ ဟတၱံ၊ နိဂၢဟိတေလာေပါ စ၊ လဃၤတိ ပဝတၱတိ လဃုဘာေဝနာတိ လဃု လဟု ဧကတၳာ။ ဏြာဒိ။ ၆။ လဟုသဒၵါဂုဏ္ကို ေဟာေသာ္ နပုလႅိင္၊ ျဒပ္ကိုေဟာမူ လိင္သုံးပါး၌ျဖစ္သည္။ ဓာန္။ ၄ဝ။ လ်င္ျမန္ျခင္းအနက္၌ျဖစ္ေသာ္ နပုလႅိင္၊ အလိုရွိအပ္ေသာ အနက္ႏွင့္ အႏွစ္သာရမရွိေသာအနက္,မေလး-ေပါ့ပါး-ေသာအနက္တို႔၌ျဖစ္မူ လိင္သုံးပါး၌ျဖစ္သည္။ ဓာန္။ ၉၂၉။ လဃု-သံ။ လဟု-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lahu:[adj.] light; quick,(nt.) a short; vowel.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lahu,(adj.) [Sk.laghu & raghu:see etym.under laṅghati] light,quick A.I,10,45.--lahuṁ karoti to make light,to be frivolous J.II,451.-- nt.lahuṁ (adv.) quickly Pv IV.160; Dpvs.I,53; Mhvs 4,17.-- Usually as lahuka (q.v.).

--citta light-minded S.I,201; J.III,73.--ṭṭhāna lightness of body,bodily vigour,good health M.I,437,473; D.I,204; Ud.15; Miln.14.[Cp.BSk.laghūtthānatā Divy 156.] --parivatta quickly or easily changing VbhA.408.(Page 582)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
lahu:and (lahuṃ)Quickly; surely,certainly
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
lahu:Light; quick; vain; frivolous,flighty; trifling,insignificant; beautiful,delightful
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LAHU:[a] nhẹ nhàng,mau lẹ [nt] mẫu âm đọc nhẹ --ka [a] nhẹ nhàng,nhẹ phao,chuyện nhỏ mọn --kaṃ [ad] một cách mau lẹ --tā [f] sự nhẹ nhàng,sự nhẹ phao --parivatta [a] thay đổi một cách mau chóng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lahu:လဟု(တိ)
[လဃၤ+ဥ။ လံဃ+ကု။ လဃၤေတ အေနနာတိ လဟု၊ ကပၸဒၵဳမ။ လဃၤတီတိ လဟု၊ လဃၤ ဂတိေသာသေနသူ၊ ဃႆေဟာ နိဂၢဟိတေလာေပါ,ဥပစၥေယာစ၊ လဟုပရိယာေယာ လဃုသေဒၵါပ်တၱိ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄ဝ။ (-ယင္းဋီ။ ၇၁၁)။ လံဃ ဂတိေသာ သေနသု၊ ဃႆ ဝါ ဟတၱံ၊ နိဂၢဟိတေလာေပါ စ၊ လဃၤတိ ပဝတၱတိ လဃုဘာေဝနာတိ လဃု လဟု ဧကတၳာ။ ဏြာဒိ။ ၆။ လဟုသဒၵါဂုဏ္ကို ေဟာေသာ္ နပုလႅိင္၊ ျဒပ္ကိုေဟာမူ လိင္သုံးပါး၌ျဖစ္သည္။ ဓာန္။ ၄ဝ။ လ်င္ျမန္ျခင္းအနက္၌ျဖစ္ေသာ္ နပုလႅိင္၊ အလိုရွိအပ္ေသာ အနက္ႏွင့္ အႏွစ္သာရမရွိေသာအနက္,မေလး-ေပါ့ပါး-ေသာအနက္တို႔၌ျဖစ္မူ လိင္သုံးပါး၌ျဖစ္သည္။ ဓာန္။ ၉၂၉။ လဃု-သံ။ လဟု-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) လ်င္-လ်င္ျမန္-မေႏွးေကြး-ေသာ။ (၂) ေပါ့-ေပါ့ပါး-မေလးလံ-ဝန္မေလး-ေသာ။ (၃) လွ်ပ္ေပၚ-ေလာ္လည္-ေသာ။ လဟုသဘာဝ-တို႔လည္းၾကည့္။ (၄) အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ျပန္နစ္ျခင္း။ (၅) အလြန္ လ်င္ျမန္စြာ မျပန္နစ္ျခင္း။ (၆) ေပါ့ပါးသည္၏အျဖစ္။ လဟုတာဒိဘာဝ,့ လဟုအာဒိေဝါဟာရ-တို႔ၾကည့္။ (၇) လဟုမည္ေသာ အကၡရာ၊ လဟုအကၡရာ။ လဟုကၡရ-ၾကည့္။ (၈) ႏူးညံ့-သိမ္ေမြ႕-ေသးငယ္-ေသာ။ လဟုတရ-(၄)-ၾကည့္။ (၉) လဟုတာ၊ ကာယ-စိတၱ-လဟုတာ။ လဟုသညာ-(၃)-ၾကည့္။ (၁ဝ) အလိုရွိအပ္-ေကာင္းျမတ္-ေသာ။ (၁၁) အႏွစ္-မဲ့-မရွိ-ေသာ။ (၁၂) လဟုျဖစ္ေသာ သရ၊ လဟုသရ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lahu:လဟု(တိ)
[လဟု+ပရိဝတၱ။ ေနာက္ပုဒ္ေက်။ လဟု+ဏိက။ ဏိကပစၥည္းေက်။]
လ်က္ျမန္ေသာ-အျပန္-ေျပာင္းလဲျခင္း-ရွိေသာ၊ လ်င္ျမန္စြာျဖစ္တတ္ ခ်ဳပ္တတ္ေသာ (လဟုပရိဝတလႏွင့္ယွဉ္ၾကည့္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lahu:လဟု(တိ)
[လဟု+ကရ+(ခ) အ။ လဃၤ+ဥ။]
ေပါ့ပါး-လြယ္ကူ-စြာ-ျပဳအပ္ေသာ၊ ျပဳလြယ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lahu:လဟု(ဗ်)

ဝန္မေလး,ေပ၊ ငါဝန္မေလး-ေပ (ငါ့အားသင့္ ဥပဇၩာယ္အျဖစ္၌ ဝန္ေလးမႈမည္သည္ မရွိေခ်။ (ဥပဇၩာယ္တာဝန္ကို) ေဆာင္ရြက္လြယ္ေပး၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lahu:လဟု(တိ)
[လဟုကာ+အာပတၱိ။ ဂါထာအရာျဖစ္၍ ေရွ႕ပုဒ္တစ္စိတ္ႏွင့္ ေနာက္ပုဒ္ေၾကသည္။]
လဟုကာပတၱိ (၃) အနက္ႏွင့္တူ။ လဟုကာပတၱိ (၃) လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lahu:လဟု (တိ)
ေပါ့သည္။ လ်င္သည္။ ဝန္မေလးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,