Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
laddha:a.[labhati labh の pp.] 已得の,得たる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Laddha,(labhati 的【過分】),已獲得,已接收。 ~ka,【形】 迷人的,愉快的。~bba,【潛】 應該被接收。 ~bhāva,【陽】 接收的事實,達到的事實。~assāda,【形】 精力恢復的,病愈的。(p270)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Laddha,(labhati‘獲得’的【過分】),已獲得,已接收( (having) obtained,taken,received)。laddhaka,【形】迷人的,愉快的。laddhabba,【義】應該被接收。laddhabhāva,【陽】接收的事實,達到的事實。laddhassāda,【形】精力恢復的,病愈的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
laddha: laddha(ti)
လဒၶ(တိ)
[abha+ta.la-saṃ.laddha-prā,addhamāgadhī.]
[လဘ+တ။ လ-သံ။ လဒၶ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
laddha: laddha(na)
လဒၶ(န)
[abha+ta]
[လဘ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
laddha:[pp.of labhati or labbhati] obtained; received.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Laddha,[pp.of labhati] (having) obtained,taken,received Sn.106,239; J.V,171; Mhvs 5,133 (kiñci laddhaṁ); 10,37 (kaññā laddhā); PvA.5.--laddhatvaṁ at J.IV,406.is to be corrected to uddhatvā.-- Cp.upa°,pa°. --adhippāya one who obtains his wishes Nd2 542.--assāsa getting one’s breath again,coming to (out of a swoon) J.IV,126.--upasampada one who has obtained ordination PvA.54.--jaya victorious Mhvs 25,98.--jīvika revived PvA.40.--nāma so-called ThA.292 (puthulomo laddhanāmo maccho); PvA.33 (yamaloka l-n.petaloka),52 (niraya l-n.naraka),57 (kuñjara l-n.hatthi),107 (sūcikā jighacchā),119 (Purindada= Sakka),143 (Himavanto=pabbata-rājā),etc.(Page 580)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LADDHA:[pp] của labhati được,thâu vô,lãnh lấy --ka [a] vui vẻ,duyên dáng,mỹ lệ --bha [ptp]cái gì được thọ lãnh --bhāva [m] sự thọ lãnh hay đắc đựơc --ssāda [a] đương được khoẻ khoắn,mới bình phục lại sau khi xảy ra sự lộn xộn,phiền phức
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
laddha:được (của),được (lợi)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
laddha:လဒၶ(န)
[လဘ+တ]
ရျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
laddha:လဒၶ(တိ)
[လဘ+တ။ လ-သံ။ လဒၶ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ရအပ္ၿပီးေသာ။ (၂) အၾကင္အၾကင္ရအပ္ေသာ၊ ရရသမွ်ေသာ။ (၃) ရၿပီးေသာ။ (၄) ရ-ေရာက္-လာေသာ။ (၅) ရ-ေရာက္-အပ္ၿပီးေသာ။ လဒၶဂါမလည္း-ၾကည့္။ (၆) ရရာျဖစ္ေသာ (အရပ္)။ လဒၶ႒ာန (၁) ၾကည့္။ (၇) ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ (အရပ္)။ (၈) လဒၶသမာပတၱိကဒုတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
laddha:လဒၶ (န)
ရၿပီးေသာ စည္းစိမ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
laddha:လဒၶ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√လဘ္+တ)
ရအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,