Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
laṅghī:,laṅghi cf.とぶもの,鹿の一種; 鶴.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Laṅghī,【陽】 跳躍者,門檻。(p269)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Laṅghī,【陽】跳躍者,門檻。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
laṅghī: laṅghī(ti)
လဃႌ(တိ)
[aghi+ṇe+ṇī.thī-nitea laṅghinī.]
[လဃိ+ေဏ+ဏီ။ ထီ-၌ လဃႋနီ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
laṅghī: laṅghī(thī)
လဃႌ(ထီ)
[aghi+ṇī.la-saṃ.laṅghi-prā.]
[လဃိ+ဏီ။ လဃႋန္-သံ။ လဃႋ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
laṅghī,(m.) a jumper; a threshold.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LAṄGHĪ:[m] người nhảy múa,ngạch (cửa)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
laṅghī:လဃႌ(ထီ)
[လဃိ+ဏီ။ လဃႋန္-သံ။ လဃႋ-ျပာ။]
(၁) မိုးတိမ္။ (၂) ခုန္လႊားေလ့ရွိသည့္ လဃႌမည္ေသာ သားသမင္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
laṅghī:လဃႌ(တိ)
[လဃိ+ေဏ+ဏီ။ ထီ-၌ လဃႋနီ။]
(ေလွ) ကို-ခုန္ေစျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္-ခုန္ေစတတ္-အထက္သို႔-ေျမႇာက္ေစ-ေျမႇာက္-တတ္-ေသာ (သမုဒၵရာ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
laṅghī:လဃႌ (တိ)
ခုန္ႏိုင္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,