Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lūkha:a.[Sk.rūkṣa,BSk.lūkha,lūha] 粗き,麁なる,貧しき,卑しき.-ājīva 弊穢生活.-ājīvin 難渋生活者.-cīvara 粗服,破衣.-ppamāṇa 粗悪を標準とす.-ppasanna 貧穢を喜べる.-pāpuraṇa 粗服を纏った.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lūkha,【形】 粗糙的,粗鄙的,悲慘的。 ~cīvara,【形】 穿粗糙的袈裟的。~tā,【陰】 粗糙。 ~ppasanna,【形】 對卑鄙的人的奉獻。 ~ājīvī,【無】過著悲慘的生活。(p273)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lūkha,【形】粗糙的,粗鄙的,悲慘的。lūkhacīvara,【形】穿粗糙的袈裟的。lūkhatā,【陰】粗糙。lūkhappasanna,【形】對卑鄙的人的奉獻。lūkhājīvī,【無】過著悲慘的生活。lūkho lūkhapāvuraṇo,穿粗鄙的寬大外衣。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lūkha: lūkha(ti)
လူခ(တိ)
[ū+kha.lunāti chindati sobhanti lūkho,asiniddho.ṇvādi.31.lūkhayatīti lūkhaṃ,pharusaṃ.kappadduma.lūhaprā,addhamāgadhī.lūkha,lūha-sakkatapiṭaka.]
[လူ+ခ။ လုနာတိ ဆိႏၵတိ ေသာဘႏၲိ လူေခါ၊ အသိနိေဒၶါ။ ဏြာဒိ။ ၃၁။ လူခယတီတိ လူခံ၊ ဖ႐ုသံ။ ကပၸဒၵဳမ။ လူဟျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။ လူခ၊ လူဟ-သကၠတပိဋက။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lūkha:[adj.] rough; coarse; miserable.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lūkha,(adj.) [Vedic rūkṣa; Prk.lūha & lukkha; BSk.lūha,e.g.Divy 13 (praheṇaka),81 (°cīvara),425,427] 1.rough,coarse,unpleasant; poor,bad (usually appld to dress or food); mediocre,meȧgre,wretched.Opp.paṇīta (e.g.Vin.I,212; S.II,153; A.IV,10; J.I,228; VvA.64).-- S.IV,337 sq.; A.IV,232 sq.; Vin.I,55; Th.1,923; J.I,228 (cittasmiṁ paṇīte ...dānaṁ lūkhaṁ na hoti); Nd2 342 (p.182,in exegesis of nikkuha,where practices of ascetics are referred to as “lūkhaṁ cīvaraṁ dhāreti,l.piṇḍapātaṁ bhuñjati,l.senāsanaṁ paṭisevati” etc.); VvA.298,335 sq.; PvA.180.-- 2.(of men) low,wretched,rough,miserable,offensive Vin.I,199; III,110 (kisa l.dubbaṇṇa); S.I,175 (=jiṇṇa C,see K.S.320; trsln “looking worn”); M.I,77=J.I,390.--lūkhapuggala a miserable,offensive character (opp.siniddhapuggala) Vism.132; VbhA.282.

--ājīvin leading a hard or rough life D.I,161; III,44,47; S.II,200; A.V,190.--cīvara (adj.) wearing a shabby robe,badly clad Vin.III,263; Miln.342 (cp.cīvara lūkha bad condition of clothes A.II,71=Pug.53; lūkhacīvara-dhara A.I,25).--ppamāṇa (& °ika) taking unpleasantness or misery as one’s standard A.II,71= Pug.53 (cp.PugA 229); DhA.III,114; SnA 242; cp.rūpa-ppamāṇa.--ppasanna believing in shabbiness or mediocrity,having (bodily) wretchedness as one’s faith Vin.II,197; A.II,71=Pug.53.--pāpuraṇa miserably clad S.I,175; DhA.IV,8,9.(Page 585)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LŪKHA:[a] thô kệch,nhám nhúa,khốn khó --civara [a] sự dệt vải thô làm y --tā [f] sự thô to --ppasanna [a] trung thành với người đê tiện,đáng khinh bỉ --ājīvī [a] sống đời một cách khốn khổ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
lūkha:thô xấu,dỡ tệ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lūkha:လူခ(တိ)
[လူ+ခ။ လုနာတိ ဆိႏၵတိ ေသာဘႏၲိ လူေခါ၊ အသိနိေဒၶါ။ ဏြာဒိ။ ၃၁။ လူခယတီတိ လူခံ၊ ဖ႐ုသံ။ ကပၸဒၵဳမ။ လူဟျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။ လူခ၊ လူဟ-သကၠတပိဋက။]
(၁) (အေသြးအသား) ေခါင္းပါးေသာ။ (၂) သာယာဖြယ္မရွိေသာ။ (၃) ယုတ္ညံ့ေသာ။ (၄) ေျခာက္ေသြ႕ေသာ။ (၅) (က) ႐ုန္႔ရင္း-ၾကမ္းတမ္း-ေသာ၊ (ခ) ႐ုန္႔ရင္း-ၾကမ္းတမ္း-ေသာ၊ မေျပျပစ္ေသာ အဆင္းရွိေသာ။ (၆) အဆီဩဇာမရွိေသာ။ (၇) အိုမင္းရင္ေရာ္ေသာ။ (၈) ေဟာင္းႏြမ္းေသာ။ (၉) စင္ၾကယ္ေသာ။ (၁ဝ) ဝန္တို-ႏွေျမာ-ကပ္ေစးႏွဲ-ေသာ။ (၁၁) အညစ္အေၾကး-ပါ-ရွိ-ႏွင့္တကြျဖစ္-ေသာ။ (၁၂) (ပစၥည္း) ေခါင္းပါး-သည္၏အျဖစ္-ျခင္း။ (၁၃)-(ပစၥည္း) ေခါင္းပါးရာ (အရပ္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lūkha:လူခ (တိ)
ၾကမ္းတမ္းသည္။ ႐ုန္႔ၾကမ္းသည္။ ႐ုန္႔ရင္းသည္။ ေခါင္းပါးသည္။ ေျခာက္ကပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,