Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
lāpu:,lābu f.lābuka m.[= alāba] 瓜類,夕顔,かぼちゃ.-kaṭāha ひょうたん.-latā 瓜蔓.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lāpu,lābu,【陰】 葫蘆(任何一種蔓生攀援植物,如黃瓜,西瓜或南瓜,果實結在硬皮裏)。 ~kaṭāha,【陽】 葫蘆(葫蘆瓠把這種果實掏空晾幹以後的外殼,經常用作喝水的容器)。(p271)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lāpu,lābu,【陰】葫蘆(gourd,任何一種蔓生攀援植物,如黃瓜,西瓜或南瓜,果實結在硬皮裏),苦瓢。lāpukaṭāha﹐lābukaṭāha,【陽】葫蘆(葫蘆瓠把這種果實掏空曬乾以後的外殼,經常用作喝水的容器)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lāpu:[f.] gourd.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Lāpu,(f.) [short for alāpu or âlābu,cp.Geiger,P.Gr.§ 396] a kind of cucumber J.I,336,341.See also lābuka

--latā the cucumber creeper or plant Miln.374.(Page 583)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
lāpu:see alāpu
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LĀPU:=LABU [f]trái bầu.--kaṭāha [m]vỏ cứng của trái bầu dùng làm đồ đựng nước
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lāpu:လာပု (ဣ)
သခြား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,