Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lābhamacchariya: lābhamacchariya(na)
လာဘမစၧရိယ(န)
[ābha+macchariya]
[လာဘ+မစၧရိယ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lābhamacchariya:[nt.] selfishness in gain.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
lābhamacchariya:sự bỏn xẻn lợi lộc,bỏn xẻn lợi lộc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lābhamacchariya:လာဘမစၧရိယ(န)
[လာဘ+မစၧရိယ]
လာဘ္၌ဝန္တိုျခင္း၊ လာဘ္၌ ဝန္တိုေသာသူ၏အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lābhamacchariya:လာဘ-မစၧရိယ (န)
လာဘ္၌ ဝန္တိုျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,