Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Lābhī,【陽】 得到很多的人。(p271)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Lābhī,【陽】得到很多的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lābhī: lābhī(ti)
လာဘီ(တိ)
[ābha+ī.lābha+ṇī.thī-nitea lābhinī.]
[လာဘ+ဤ။ လာဘ+ဏီ။ ထီ-၌ လာဘိနီ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
lābhī: lābhī(thī)
လာဘီ(ထီ)
[ābha+ī.lā-saṃ,lābhiya-prā.]
[လာဘ+ဤ။ လာဘိန္-သံ၊ လာဘိယ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
lābhī,(m.),one who gains much.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
lābhī:Possessed of
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
LĀBHĪ:[3] người được nhiều lợi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lābhī:လာဘီ(ထီ)
[လာဘ+ဤ။ လာဘိန္-သံ၊ လာဘိယ-ျပာ။]
ရျခင္းရွိေသာ (ရဟန္းမိန္းမ)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
lābhī:လာဘီ(တိ)
[လာဘ+ဤ။ လာဘ+ဏီ။ ထီ-၌ လာဘိနီ။]
(၁) ရအပ္ေသာ ႐ူပါ႐ုံစသည္ရွိေသာ။ (၂) ရျခင္းရွိေသာ၊ ရေလ့ရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lābhī:လာဘီ (ပ)
ရေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
lābhī:လာဘီ (တိ) (√လဘ္+ဏီ)
လာဘ္ရျခင္း ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,