Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kuttaka:① n.毛氈,毛織的敷物(鋪的東西).② a.偽(造)的,假(冒)的.
パーリ語辞典 水野弘元著
kuttaka:① n.毛氈,毛織の敷物.② a.にせの.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kuttaka,【中】 (夠 12 個女人跳舞的)大地毯。(p105)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kuttaka,【中】(夠 12 個女人跳舞的)大地毯。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kuttaka: kuttaka(na)
ကုတၱက(န)
[kutta+ka.karonti ettha naccanti kuttaṃ.sakatthe ko.,ṭī.314.sī,ṭī,,1.364.]
[ကုတၱ+က။ ကေရာႏၲိ ဧတၳ နစၥႏၲိ ကုတၱံ။ သကေတၳ ေကာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၁၄။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၆၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kuttaka:[nt.] a carpet big enough for 12 women to dance on.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kuttaka,[der.fr.kutta,that which is made up or “woven,” with orig.meaning of karoti to weave?] 1.nt.a woollen carpet (DA.I,87=as used for dancing-women),together with kaṭṭhissa and koseyya in list of forbidden articles of bedding D.I,7=A.I,181=Vin.I,192=II.163.-- 2.adj.“made up,” pretending,in samaṇa-k° a sham ascetic Vin.III,68--71.(Page 220)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUTTAKA:[nt] tấm thảm lớn vừa cho 12 phụ nữ nhảy múa
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kuttaka:thảm hay khăn trải cỡ lớn được làm bằng len tăng ni không được dùng chữ này cũng có nghĩa là kẻ dối trá,giả hiệu,đội lốt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kuttaka:ကုတၱက (န)
[ကုတၱ+က။ ကေရာႏၲိ ဧတၳ နစၥႏၲိ ကုတၱံ။ သကေတၳ ေကာ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၁၄။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၆၄။]
(ျခင္းကို) ျပဳရာအခင္း၊ တက်ိပ္ေျခာက္ေယာက္ေသာ ကေခ်သည္မတို႔ ကေလာက္ေသာ သားေမြးအခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kuttaka:ကုတၱ-က (န)
တစ္က်ိပ္ေျခာက္ေယာက္ေသာ ကေခ်သည္မိန္းမတို႔ ကေလာက္ေသာ သားေမြးခင္းႏွီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kuttaka:ကုတၱ-က (တိ)
အမူအရာကို ေဆာင္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,