Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kutūhala:m.n.騷動,混亂,刺激,興奮(excitement) (cf.kotūhala).-maṅgala 祭典,儀式.-sālā 遊藝場,論議堂.
パーリ語辞典 水野弘元著
kutūhala:m.n.さわぎ,興奮.-maṅgala 祭典,儀式.-sālā 遊芸場,論議堂.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kutūhala,【中】 刺激,好奇。(p105)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kutūhala,【中】刺激(tumult,excitement;)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kutūhala: kutūhala(ti)
ကုတူဟလ(တိ)
[kutūhala+ṇa]
[ကုတူဟလ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kutūhala: kutūhala(na)
ကုတူဟလ(န)
[ku+tula+a.kuṃ pāpaṃ tulayatīti kutūlahaṃ.,ṭī.173]
[ကု+တုလ+အ။ ကုံ ပါပံ တုလယတီတိ ကုတူလဟံ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၇၃]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kutūhala:[nt.] excitement; curiosity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kutūhala,(m.nt.) tumult,excitement; Dāvs.V,22; DhA.III,194 (v.l.kot°). (adj.) unperturbed,not shamming J.I,387 (expl.by avikiṇṇa-vaco of straight speech).See also kotūhala.

--maṅgala a festivity,ceremony,Nd2 in expl.of anekarūpena Sn.1079,1082; --sālā a hall for recreation,a common room D.I,179=S.IV,398=M.II,2,cp.Divy 143.(Page 220)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUTŪHALA:[nt] sự kích thích,sự tò mò
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kutūhala:ကုတူဟလ (န)
[ကု+တုလ+အ။ ကုံ ပါပံ တုလယတီတိ ကုတူလဟံ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၇၃]
(၁) အုတ္အုတ္က်က္က်က္၊ မျမင္စဘူး အထူးထူး အဆန္းဆန္းကို စုံစမ္း ၾကည့္႐ႈ လိုျခင္း။ (တိ) (၂) အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kutūhala:ကုတူဟလ (တိ)
[ကုတူဟလ+ဏ]
ဖ႐ိုဖရဲ ျပန္႔ၾကဲ-ျပန္႔ကား-ေသာ စကားရွိေသာ၊ သူတစ္ပါးမေျပာမီ ေရွးဦးစြာ ေျပာၾကားတတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kutūhala:ကုတူဟလ (န)
အုတ္အုတ္က်က္က်က္ျဖစ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,