Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kusi:n.法衣的縫目(縫合處),大壇.
パーリ語辞典 水野弘元著
kusi:n.法衣の縫目,大壇.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kusi: kusi(thī,pu)
ကုသိ(ထီ၊ပု)
[kusa+i.kusi pumitthiyaṃ.,ṭī.296.]
[ကုသ+ဣ။ ကုသိ ပုမိတၳိယံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉၆။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kusi,(nt.) one of the four cross seams of the robe of a bhikkhu Vin.I,287; II,177; and aḍḍha° intermediate cross seam ibid.See Bdhgh’s note in Vin.Texts II.208.(Page 224)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kusi:One of the four cross seams of the robe of a Buddhist monk
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kusi:đường biên ngoài cùng trên lá y
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kusi:ကုသိ (ထီ၊ပု)
[ကုသ+ဣ။ ကုသိ ပုမိတၳိယံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉၆။]
(၁) အလ်ား အနားပတ္။ (၂) အနံအနားပတ္။ (၃) တလုပ္ေျမာင္းရွည္၊ ေျမာင္းလႊာ။ (၄) အိမ္ဝန္းႀကီး။ (၄) ကုသိဗႏၶနကာလ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
kusi:ကုသိ
ဘူ+စု = ဇုတိယံ-ထြန္းပျခင္း၌။ ကုံသတိ၊ ကုံေသတိ၊ ကုံသယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kusi:ကုသိ (န)
တလုပ္ေျမာင္း။ အနားပတ္ရွည္။ ေျမာင္းရွည္။ အနံအနားပတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,