Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kusapāta: kusapāta(pu)
ကုသပါတ(ပု)
[kusa+pāta]
[ကုသ+ပါတ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kusapāta:[m.] casting of lots.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kusapāta:việc rút thăm để xem tỳ khưu nào sẽ được nhận món cúng dường,trong trường hợp người đông vật ít hay giá trị các món chênh lệch nhau
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kusapāta:ကုသပါတ (ပု)
[ကုသ+ပါတ]
စာေရးတံ မဲခ်ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kusapāta:ကုသ-ပါတ (ပ)
သမန္းျမက္စာေရးတံခ်ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,