Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kusacīra: kusacīra(na)
ကုသစီရ(န)
[kusa+cīra]
[ကုသ+စီရ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kusacīra:[nt.] garment made of kusa-grass.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kusacīra:y áo làm bằng cỏ kusa,ngoại đạo vẫn dùng,nhưng tỳ khưu không được phép
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kusacīra:áo cả tranh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kusacīra:ကုသစီရ (န)
[ကုသ+စီရ]
သမန္းျမက္တို႔ကို-ထုံးဖြဲ႕-သီကုံး-က်စ္လိန္-၍ ျပဳအပ္ေသာ သကၤန္း၊ သမန္းျမက္သကၤန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kusacīra:ကုသ-စီရ (န)
သမန္းျမက္ျဖင့္ ရက္ေသာ အဝတ္။ သမန္းျမက္သကၤန္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,