Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kusīta:a.[Sk.kusīda] 懈怠的,怠惰的.cf.kosajja.
パーリ語辞典 水野弘元著
kusīta:a.[Sk.kusīda] 懈怠の,怠惰の.cf.kosajja.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kusīta:a.[Sk.kusīda] 懈怠の,怠惰の.cf.kosajja.-vatthu懈怠事[八種].-hīnaviriya懈怠不精進
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kusīta,【形】 懶惰的。~tā,【陰】 ~tta,【中】 怠惰。(p107)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kusīta,【形】懶惰的。kusītā,【陰】kusītta,【中】怠惰。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kusīta: kusīta(ti)
ကုသီတ(တိ)
[ku+sada+a.kusa+ta.ku+sita.hīnavīriyattā kucchitena ākārena sīdatīti kusīdo,kusīdo evakusīto.paṭisaṃ,ṭṭha,2.2.kusīyati akkosīyatīti kusīto.alaso.,7.84.kucchitehi pāpadhammehi sito sambandho yuttoti kusīto.iti,ṭṭha.1va1.]
[ကု+သဒ+အ။ ကုသ+တ။ ကု+သိတ။ ဟီနဝီရိယတၱာ ကုစၧိေတန အာကာေရန သီဒတီတိ ကုသီေဒါ၊ ကုသီေဒါ ဧဝကုသီေတာ။ ပဋိသံ၊႒၊၂။၂။ ကုသီယတိ အေကၠာသီယတီတိ ကုသီေတာ။ အလေသာ။ ေမာဂ္၊၇။၈၄။ ကုစၧိေတဟိ ပါပဓေမၼဟိ သိေတာ သမၺေႏၶာ ယုေတၱာတိ ကုသီေတာ။ ဣတိဝုတ္၊႒။၁ဝ၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kusīta:[adj.] indolent; lazy.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kusīta,(adj.) [Sk.kusīda; cp.kosajja] indolent,inert,inactive.Expl.by kāma-vitakkādīhi vitakkehi vītināmanakapuggalo DhA.II,260; by nibbiriyo DhA.III,410; by alaso PvA.175,Often combd with hīnaviriya,devoid of zeal; It.27,116; Dh.7,112,280; Miln.300,396.Also equivalent to alasa Dh.112; combd with dussīla Miln.300,396; with duppañña D.III,252=282; A.II,227,230; III,7,183,433.-- In other connections:M.I,43,471; A.III,7 sq.,127; V,95,146,153,329 sq.; S.II,29,159,206; It.71,102; J.IV,131 (nibbiriya+); Vism.132; DhA.I,69.The eight kusītavatthūni,occasions of indolence,are enumerated at A.IV,332; D.III,255; Vbh.385.-- akusīta alert,mindful,careful Sn.68 (+alīnacitto); Nd2 s.v.; Sdhp.391.(Page 224)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUSĪTA:[a] xấc xược,lười biếng --tatā [f] --tatta [nt] sự lười biếng,biếng nhác
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kusīta:sự biếng nhác,sự giải đải,lười biếng,người lười biếng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kusīta:ကုသီတ (တိ)
[ကု+သဒ+အ။ ကုသ+တ။ ကု+သိတ။ ဟီနဝီရိယတၱာ ကုစၧိေတန အာကာေရန သီဒတီတိ ကုသီေဒါ၊ ကုသီေဒါ ဧဝကုသီေတာ။ ပဋိသံ၊႒၊၂။၂။ ကုသီယတိ အေကၠာသီယတီတိ ကုသီေတာ။ အလေသာ။ ေမာဂ္၊၇။၈၄။ ကုစၧိေတဟိ ပါပဓေမၼဟိ သိေတာ သမၺေႏၶာ ယုေတၱာတိ ကုသီေတာ။ ဣတိဝုတ္၊႒။၁ဝ၁။]
(၁) စက္ဆုပ္ဖြယ္ဆုတ္နစ္တတ္ေသာ။ ပ်င္းရိေသာ၊ လုံ႔လဝီရိယမရွိေသာ၊ သူ။ (၂) ပ်င္းရိေသာသူ၏အျဖစ္၊ ပ်င္းရိျခင္း။ (၂) ကုသီတဝတၳဳ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kusīta:ကုသီတ (တိ) (ကု√သဒ္?)
ပ်င္းရိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,