Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kurumāna,(karoti 的【現分】),正在做。(p106)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kurumāna,(karoti 的【現分】),正在做。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kurumāna: kurumāna(ti)
ကု႐ုမာန(တိ)
[kara+o+māna]
[ကရ+ဩ+မာန]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kurumāna:[pr.p.of karoti] doing.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KURUMĀNA:([prp] karoti) đang làm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kurumāna:ကု႐ုမာန (တိ)
[ကရ+ဩ+မာန]
ျပဳေသာ။ (က) ျပဳလတ္ေသာ္။ (ခ) ျပဳလိုေသာ။ (ဂ) ၿပီး-ျပည့္စုံေစ-ေသာ။ (ဃ) ျဖစ္ေစေသာ။ (င) ေစာင့္ေရွာက္၍တည္ေသာ၊ ေစာင့္သုံးေသာ၊ ျပဳေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kurumāna:ကု႐ုမာန

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,