Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kurūra:a.[Sk.krūra] 殘忍的,殘酷的.
パーリ語辞典 水野弘元著
kurūra:a.[Sk.krūra] 残忍の,残酷な.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kurūra:a.[Sk.krūra] 残忍の,残酷な.-kammanta残忍行者,残酷の行をなす者
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kurūra,【形】 殘酷的,兇猛的。(p106)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kurūra,【形】殘酷的,兇猛的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kurūra: kurūra(ti)
ကု႐ူရ(တိ)
[kanta+uīra.kara+uīra.kantatīti kurūraṃ,uīro,kantassa ca kurādeso,kara hiṃsāyaṃ vā,uīro,assu.,ṭī.714.kibbisaṃ karotīti kurūro,pāpakārī.,7.172.(krūra-saṃ)]
[ကႏၲ+ဦရ။ ကရ+ဦရ။ ကႏၲတီတိ ကု႐ူရံ၊ ဦေရာ၊ ကႏၲႆ စ ကုရာေဒေသာ၊ ကရ ဟႎသာယံ ဝါ၊ ဦေရာ၊ အႆု။ ဓာန္၊ဋီ။၇၁၄။ ကိဗၺိသံ ကေရာတီတိ ကု႐ူေရာ၊ ပါပကာရီ။ ေမာဂ္၊၇။၁၇၂။(ၾကဴရ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kurūra:[adj.] cruel; fierce.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kurūra,(adj.) [Sk.krūra,cp.Lat.cruor thick blood,Gr.krέas (raw) flesh,Sk.kravih; Ohg.hrō,E.raw] bloody,raw,cruel,in °kammanta following a cruel (bloody) occupation (as hunting,fishing,bird killing,etc.) A.III,383=Pug.56 (expld.Pug.A 233 by dāruṇa°,also at PvA.181).(Page 222)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KURŪRA:[a] hung bạo,dữ tợn,mãnh liệt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kurūra:ကု႐ူရ (တိ)
[ကႏၲ+ဦရ။ ကရ+ဦရ။ ကႏၲတီတိ ကု႐ူရံ၊ ဦေရာ၊ ကႏၲႆ စ ကုရာေဒေသာ၊ ကရ ဟႎသာယံ ဝါ၊ ဦေရာ၊ အႆု။ ဓာန္၊ဋီ။၇၁၄။ ကိဗၺိသံ ကေရာတီတိ ကု႐ူေရာ၊ ပါပကာရီ။ ေမာဂ္၊၇။၁၇၂။(ၾကဴရ-သံ)]
(၁) ေဘးကိုျပဳတတ္ေသာ။ (၂) ၾကမ္းတမ္း-ၾကမ္းၾကဳတ္-ခက္ထန္-ခက္မာေသာ-ေသာ။ (၃) သနားမဖက္ ရက္စက္ေသာ။ "
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kurūra:ကု႐ူရ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,