Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kuppati:[Sk.kupyati kup] (發)怒,搖動.aor.kuppi; grd.kuppa; pp.kupita,caus.kopeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
kuppati:[Sk.kupyati kup] 怒る,ゆれる.aor.kuppi; grd.kuppa; pp.kupita,caus.kopeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kuppati,(kup + ya),生氣,激動,改變。kuppi,【過】。kuppamāna,【現分】。(p105)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kuppati,(kup使激動+ya)﹐生氣,激動,改變。kuppi,【過】。kuppamāna,【現分】。kuppeyya,【未被】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kuppati: kuppati(kri)
ကုပၸတိ(ႀကိ)
[kupa+ya+ti]
[ကုပ+ယ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kuppati:[kup + ya] is angry or agitated; is changed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kuppati,[Sk.kupyate,*qup to be agitated,to shake= Lat.cupio,cupidus,“to crave with agitation,” cp.semantically Lat.tremere›Fr.craindre] to shake,to quiver,to be agitated,to be disturbed,to be angry.‹-› aor.kuppi,pp.kupita,ger.kuppa,caus.kopeti A.III,101; Sn.826,854; Pug.11,12,30.Of the wind Miln.135; of childbirth udaravāto kuppi (or kupita) J.II,393,433; paccanto kuppi the border land was disturbed J.IV,446 (cp.kupita).(Page 221)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kuppati:To be angry; to be disturbed,shaken,agitated,thrown into confusion
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUPPATI:(kup+ya) bị giận,bực tức,hay thay đổi [aor] kuppi [prp] kuppamāna
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kuppati:kuppita phẫn nộ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kuppati:ကုပၸတိ (ႀကိ)
[ကုပ+ယ+တိ]
(၁) (က) အမ်က္ထြက္၏၊ စိတ္ဆိုး၏၊ တုန္လႈပ္၏။ (ခ) (အနာ) ထႂကြ၏၊ ျမဳံ၏ (သွ်)။ (၂) (က) ပ်က္စီး၏။ (ခ) ပ်က္စီးေစ၏၊ ဖ်က္ဆီး၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kuppati:ကုပၸတိ (√ကုပ္)
ပ်က္၏။ ပ်က္စီး၏။ အမ်က္ထြက္၏။ ထႂကြ၏။
သရီေရ ဝါတာ ကုပၸႎသု၊ ကိုယ္၌ ေလတို႔သည္ ထႂကြကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,