Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kupita:a.n.[kuppati 的 pp.] 已怒的,瞋恚的,激憤的,混亂,動亂.
パーリ語辞典 水野弘元著
kupita:a.n.[kuppati の pp.] 怒れる,瞋恚の,憤激の,混乱,動乱.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kupita:a.n.[kuppati の pp.] 怒れる,瞋恚の,憤激の,混乱,動乱.-anattamana怒つて喜ばない
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kupita,(kuppati 的【過分】),已生氣,已冒犯。(p105)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kupita,(kuppati 的【過分】),已生氣,已冒犯。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kupita: kupita(ti)
ကုပိတ(တိ)
[kupa+ta]
[ကုပ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kupita:[pp.of kuppati] was angry; annoyed; offended.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kupita,(adj.) [pp.of kuppati]--1.shaken,disturbed Th.2,504 (by fire=ThA.292); J.III,344 (°indriya).‹-› 2.offended,angry D.III,238=M.I,101=A.IV,460= V.18; M.I.27; A.III,196 sq.; Pv.I,67.Often combd with anattamana “angry and displeased” Vin.II,189; D.I,3,90 (=DA.I,255 kuddha).-- As nt.kupitaṁ disturbance,in paccanta° a disturbance on the borderland J.III,497; Miln.314; PvA.20.(Page 221)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUPITA:(pp của kuppati) sân hận,hay giận,làm mất lòng người
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kupita:sân hận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kupita:ကုပိတ (တိ)
[ကုပ+တ]
(၁) အမ်က္ထြက္ေသာ၊ (ေဒါသျဖင့္) ပ်က္စီးေသာ၊ (ေဒါသသည္) ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ၊ သူ။ (၂) ပင္ပန္းေသာ၊ သူ။ ကုပိတိႁႏၵိယ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kupita:ကုပိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ကုပ္+ကၱ)
အမ်က္ထြက္သည္။ ပ်က္သည္။ ပုန္ကန္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,