Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kunnadī:f.[ku-nadī] 小川,小河.
パーリ語辞典 水野弘元著
kunnadī:f.[ku-nadī] 小川,小河.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kunnadī,【陰】 小河。(p105)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kunnadī,【陰】小河。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kunnadī: kunnadī(thī)
ကုႏၷဒီ(ထီ)
[khuddā+nadī.khuddasaddā pru.khuddācaso nadī cāti kunnadī.nīti,sutta.743.]
[ခုဒၵါ+နဒီ။ ခုဒၵသဒၵါကို ကုန္ျပဳ။ ခုဒၵါစေသာ နဒီ စာတိ ကုႏၷဒီ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၄၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kunnadī:[f.] rivulet.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kunnadī,(f.) (kuṁ-nadī) a small river,a rivulet S.I,109; II,32,118; A.IV,100; J.III,221; Vism.231,416; DA.I,58.(Page 221)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kunnadī:A very small river,an insignificant stream
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUNNADĪ:[f] lạch,ngòi,một giống nhậy,rận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kunnadī:ကုႏၷဒီ (ထီ)
[ခုဒၵါ+နဒီ။ ခုဒၵသဒၵါကို ကုန္ျပဳ။ ခုဒၵါစေသာ နဒီ စာတိ ကုႏၷဒီ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၇၄၃။]
ျမစ္ငယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kunnadī:ကုႏၷဒီ (ဣ) (ကု+နဒီ)
ျမစ္ငယ္။ ေခ်ာင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,