Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kummagga:,kumagga m.[ku-magga] 邪道.
パーリ語辞典 水野弘元著
kummagga:,kumagga m.[ku-magga] 邪道.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kummagga:kumagga m.[ku-magga] 邪道.-sevanā邪道修智
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kummagga,【陽】 錯誤的路徑。(p106)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kummagga,【陽】錯誤的路徑。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kummagga: kummagga(pu)
ကုမၼဂၢ(ပု)
[ku+magga]
[ကု+မဂၢ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kummagga:[m.] wrong path.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kummagga,(and kumagga) [kuṁ+magga] a wrong path (lit.and fig.) Miln.390 (+kupatha); fig.(=micchāpatha) Dhs.381,1003; Pug.22.Kummaggaṁ paṭipajjati to lose one’s way,to go astray.lit.Pv IV.35; PvA.44 (v.l.SS.); fig.Sn.736; It.117; Th.2,245.(Page 222)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUMMAGGA:[m] sái đường
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kummagga:sái đường,con đường sai lầm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kummagga:ကုမၼဂၢ(ပု)
[ကု+မဂၢ]
(၁) စက္ဆုပ္အပ္ေသာ-မွားေသာ-ခရီးလမ္း၊ လမ္းမွား။ (၂) လမ္းမွား,တူေသာ-မိစၧာမဂ္-အပါယ္လမ္း-အပါယ္ခရီး။ (၃) မွားေသာအယူ၊ အယူမွား။ ကုမၼဂၢမိစၧာမဂၢပဋိပႏၷ-လည္းၾကည့္။ ကုမၼဂၢပဋိပႏၷ-(၂)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kummagga:ကု-မၼဂၢ (ပ)
မေကာင္းေသာ ခရီး။ မွားေသာ လမ္း။
ကုမၼေဂၢန၊ ခရီးမဟုတ္သျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,