Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kumbha:m.[〃] ① 瓶,甕,廣口瓶,廣口而身軀圓長的土器或陶器,水瓶,水甕.② 象的面瘤(象的臉面上的小團塊).-kāra 陶工,陶師.-kārikā 大的土器.-ṭṭhāna-kathā 井戸端論(在井邊討論議論).-dāsī (從井)汲水的女子,下女.[(譯者搜尋補充) 井戸端會議(日本古時候,婦女們在井邊等處取水或洗衣時,東家長西家短,天南地北閒聊之戲稱)].
パーリ語辞典 水野弘元著
kumbha:m.[〃] ① 瓶,かめ,水がめ ②象の面瘤.-kāra 陶工,陶師.-kārikā 大きな土器.-ṭṭhāna-kathā 井戸端論.-dāsī水くみ女,下女.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kumbha:m.[〃] ① 瓶,かめ,水がめ -kāra 陶工,陶師.-kārikā 大きな土器.-cetiya[舎利]瓶塔.-ṭṭhāna-kathā 井戸端論.-tthenaka夜盗.-thūṇā銅鑼,太鼓の一种,太鼓の音楽,陶器楽.-thūṇika銅鑼打者.-dāsī水くみ女,下女②象の面瘤
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kumbha,【陽】 水壺。~kāra,【陽】 陶工。~kārasālā,【陰】 陶器場。~dāsī,【陰】 挑水的女奴。(p106)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kumbha,【陽】水壺,古譯:軍持(澡瓶)。kumbhakāra,【陽】陶工。kumbhakārasālā,【陰】陶器場。kumbhadāsī,【陰】挑水的女奴。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kumbha: kumbha(pu)
ကုမ႓(ပု)
[ka+bhū+kvi.ke sirasi bhavatīti kumbho,assu,niggahītāgamo ca.,ṭī.363.]
[က+ဘူ+ကြိ။ ေက သိရသိ ဘဝတီတိ ကုေမ႓ာ၊ အႆု၊ နိဂၢဟီတာဂေမာ စ။ ဓာန္၊ ဋီ။၃၆၃။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kumbha: kumbha(pu)
ကုမ႓(ပု)
[kumbha+a]
[ကုမ႓+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kumbha: kumbha(pu,na)
ကုမ႓(ပု၊န)
[kama+bha.ka+ubha+a.kamissa assu,kāmīyatīti kumbho,dasambaṇamatto ghaṭo ca.kena jalena kumbhīyati pūrīyatīti vā kumbho=ghaṭo ca.,7.129.(-,ṭī.674).]
[ကမ+ဘ။ က+ဥဘ+အ။ ကမိႆ အႆု၊ ကာမီယတီတိ ကုေမ႓ာ၊ ဒသမၺဏမေတၱာ ဃေဋာ စ။ ေကန ဇေလန ကုမ႓ီယတိ ပူရီယတီတိ ဝါ ကုေမ႓ာ=ဃေဋာ စ။ ေမာဂ္၊၇။၁၂၉။ (-ဓာန္၊ဋီ။၆၇၄)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kumbha:[m.] water-pot.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kumbha,[for etym.s.kūpa and cp.Low Ger.kump or kumme,a round pot] 1.a round jar,waterpot (=kulālabhājana earthenware DhA.I,317),frequent in similes,either as illustrating fragility or emptiness and fullness:A.I,130,131=Pug.32; A.V,337; S.II,83; Miln.414.As uda° waterpot Dh.121; J.I,20; Pv.I,129.-- 2.one of the frontal globes of an elephant Vin.II,195 (hatthissa); VvA.182 (°ālaṅkārā ornaments for these).

--ûpama resembling a jar,of kāya Dh.40 (=DhA.I,317); of var.kinds of puggalā A.II,104=Pug.45.--kāra 1.a potter; enumerated with other occupations and trades at D.I,51=Miln.331.Vin.IV,7.In similes,generally referring to his skill D.I,78=M.II,18; Vism.142,376; Sn.577; DhA.I,39 (°sālā).rāja° the king’s potter J.I,121.-- 2.a bird (Phasianus gallus? Hardy) VvA.163.-- Cpds.:°antevāsin the potter’s apprentice D.I,78=M.II,18; --°nivesana the dwelling of a potter Vin.I,342,344; S.III,119; °pāka the potter’s oven S.II,83; A.IV,102; °-putta son of a potter (cp.Dial.I.100),a potter Vin.III,41 sq.; --kārikā a large earthen vessel (used as a hut to live in,Bdhgh) Vin.II,143,cp.Vin.Texts III,156; --ṭṭhānakathā gossip at the well D.I,8=D.III,36=A.V,128= S.V,419,expld.at DA.I,90 by udaka-ṭṭhānakathā,with variant udakatittha-kathā ti pi vuccati kumbha-dāsikathā vā; --thūṇa a sort of drum D.I,6 (expl.at DA.I,84:caturassara-ammaṇakatāḷaṁ kumbhasaddan ti pi eke); D.III,183; J.V,506 (pāṇissaraṁ+).--°ika one who plays that kind of drum Vin.IV,285=302; --tthenaka of cora,a thief,“who steals by means of a pot” (i.e.lights his candle under a pot (?) Bdhgh on Vin.II,256,cp.Vin.Texts III,325 “robber burglars”) only in simile Vin.II,256=S.II,264=A.IV,278; --dāsī a slave girl who brings the water from the well D.I,168; Miln.331; DhA.I,401 (udakatitthato k° viya ānītā).--dūhana milking into the pitchers,giving a pail of milk (of gāvo,cows) Sn.309.Cp.kuṇḍi.--bhāramatta as much as a pot can hold J.V,46; --matta of the size of a pot,in kumbhamattarahassaṅgā mahodarā yakkhā,expln.of kumbhaṇḍā J.III,147.(Page 221)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUMBHA:[m] bình nước --kāra [nt] người làm gốm (nồi,chậu,bình) --kārasālā [f] lò gốm --dāsī [f] người nữ mang hay gánh nước
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kumbha:cái nồi; cái bình
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kumbha:ကုမ႓(ပု၊န)
[ကမ+ဘ။ က+ဥဘ+အ။ ကမိႆ အႆု၊ ကာမီယတီတိ ကုေမ႓ာ၊ ဒသမၺဏမေတၱာ ဃေဋာ စ။ ေကန ဇေလန ကုမ႓ီယတိ ပူရီယတီတိ ဝါ ကုေမ႓ာ=ဃေဋာ စ။ ေမာဂ္၊၇။၁၂၉။ (-ဓာန္၊ဋီ။၆၇၄)။]
(ပု) (၁) အိုး။ (၂) ေရအိုင္။ (၃) ကုမ္ရာသီ။ (ပု) (န) (၄) ၁ဝ-အမၺဏ၊ တစ္ကုမ႓။ (၅) ရြက္တိုင္၊ လင္းယဉ္တိုင္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kumbha:ကုမ႓(ပု)
[ကုမ႓+အ]
အိုးစည္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kumbha:ကုမ႓(ပု)
[က+ဘူ+ကြိ။ ေက သိရသိ ဘဝတီတိ ကုေမ႓ာ၊ အႆု၊ နိဂၢဟီတာဂေမာ စ။ ဓာန္၊ ဋီ။၃၆၃။]
ဆင္ဦးကင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kumbha:ကုမ႓ (ပ)
ေရအိုး။ ဦးကင္း။ လွည္းတစ္စီးဝန္၏ သံုးပံုတစ္ပံု (ခုနစ္ဆယ့္ခုနစ္တင္းႏွစ္စိတ္)။ ဂုဂၢဳလုပင္။ အင္ပင္။ ကံုရာသီ။
ကုေမ႓ ပတိ႒ေပတြာ၊ ဦးကင္း၌ တင္ထား၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,