Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kumbhī:f.大釜,釜(古代的一種烹飪器具,即今之鐵鍋),釜鍋.
パーリ語辞典 水野弘元著
kumbhī:f.大釜,釜,かま,かめ、.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kumbhī,【陰】 壺。(p106)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kumbhī,【陰】壺。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kumbhī: kumbhī(thī)
ကုမ႓ီ(ထီ)
[ku+umbha+a+ī]
[ကု+ဥမ႓+အ+ဤ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kumbhī: kumbhī(thī)
ကုမ႓ီ(ထီ)
[kamu+bha+ī.ku+bhū+kvi+ī.ka+bhaṇa+kvi+ī.ka+umbha+a+ī.kāmīyatīti kumbhī,kuyā pathaviyā bhavatīti vā kumbhī,kena agginā bhaṇatīti vā kumbhī,kena agginā bhaṇatīti vā kumbhī,kena jalena umbhīyati pūrīyatīti vā kumbhī.,ṭī.456.]
[ကမု+ဘ+ဤ။ ကု+ဘူ+ကြိ+ဤ။ က+ဘဏ+ကြိ+ဤ။ က+ဥမ႓+အ+ဤ။ ကာမီယတီတိ ကုမ႓ီ၊ ကုယာ ပထဝိယာ ဘဝတီတိ ဝါ ကုမ႓ီ၊ ေကန အဂၢိနာ ဘဏတီတိ ဝါ ကုမ႓ီ၊ ေကန အဂၢိနာ ဘဏတီတိ ဝါ ကုမ႓ီ၊ ေကန ဇေလန ဥမ႓ီယတိ ပူရီယတီတိ ဝါ ကုမ႓ီ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၅၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kumbhī:[f.] a pot.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kumbhī,(f.) a large round pot (often combd with kaḷopī,) Vin.I,49,52,286; II,142,210; Th.2,283.loha° a copper (also as lohamaya k° Sn.670),in °pakkhepana,one of the ordeals in Niraya PvA.221.Also a name for one of the Nirayas (see lohakumbhī).Cp.nidhi°.

--mukha the rim of a pot (always with kaḷopi-mukha) D.I,166 and≈(see kaḷopī); Vism.328.(Page 222)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kumbhī:A pot; name of a plant i.e.,kumudikā
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUMBHĪ:[f] một cái chậu,bình
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kumbhī:ကုမ႓ီ (ထီ)
[ကမု+ဘ+ဤ။ ကု+ဘူ+ကြိ+ဤ။ က+ဘဏ+ကြိ+ဤ။ က+ဥမ႓+အ+ဤ။ ကာမီယတီတိ ကုမ႓ီ၊ ကုယာ ပထဝိယာ ဘဝတီတိ ဝါ ကုမ႓ီ၊ ေကန အဂၢိနာ ဘဏတီတိ ဝါ ကုမ႓ီ၊ ေကန အဂၢိနာ ဘဏတီတိ ဝါ ကုမ႓ီ၊ ေကန ဇေလန ဥမ႓ီယတိ ပူရီယတီတိ ဝါ ကုမ႓ီ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၅၆။]
(၁) အိုး။ (၂) ထမင္းအိုး။ ကုမ႓ိမုခ-(၁)-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kumbhī:ကုမ႓ီ (ထီ)
[ကု+ဥမ႓+အ+ဤ]
ကပၹိဳလ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kumbhī:ကုမ႓ီ (ဣ)
အိုးစရည္း။ ထမင္းအိုး။ ကဋ္ဖိုပင္။Myrica Spida

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,