Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kumārikā,kumārī,【陰】 女孩,處女。(p106)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kumārikā,kumārī,【陰】(未婚)少女,處女。brāhmaṇakumārikā,【陰】婆羅門少女(a brahmin young girl)。kumāribhūta,少女。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kumārikā: kumārikā(thī)
ကုမာရိကာ(ထီ)
[kumārī+ka+ā.kumāra+ṇvu+ā.,ṭī.231.]
[ကုမာရီ+က+အာ။ ကုမာရ+ဏြဳ+အာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၃၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kumārikā:[f.] a girl; virgin.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUMĀRIKĀ:,kumārī [f] con gái,cô gái còn trinh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kumārikā:ကုမာရိကာ (ထီ)
[ကုမာရီ+က+အာ။ ကုမာရ+ဏြဳ+အာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၃၁။]
သတို႔သမီး၊ သူငယ္မ၊ အပ်ိဳစင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kumārikā:ကုမာရိကာ (ဣ)
သတို႔သမီးငယ္။
ကုမာရိကကာေလ၊ သတို႔သမီးငယ္ျဖစ္စဥ္အခါ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,