Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kuladūsana: kuladūsana(na)
ကုလဒူသန(န)
[kula+dūsana]
[ကုလ+ဒူသန]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kuladūsana:chỉ chung những việc tà mạng để kiếm sống,bằng các hình thức không hợp luật,khiến cư sĩ mất niềm tin nơi tam bảo nếu được tăng ni khuyên can qua ba lần vẫn không sửa đổi,đương sự phạm tội tăng tàn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kuladūsana:ကုလဒူသန (န)
[ကုလ+ဒူသန]
အမ်ိဳးကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဒကာ,ဒကာမတို႔၏ သဒၶါတရားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,