Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》明法尊者增訂
kuladūsaka,【陽】敗壞了居士。Pārā.III,185︰Kuladūsakoti kulāni dūseti pupphena vā phalena vā cuṇṇena vā mattikāya vā dantakaṭṭhena vā veḷuyā vā vejjikāya vā jaṅghapesanikena vā.(敗壞居士︰藉由花﹑水果﹑化粧品﹑黏土﹑牙簽﹑竹子﹑藥或遣人辦事,而敗壞了居士)。《善見律毗婆沙》(T.24.770b)進一步解釋:命令居士種花﹑挖水池、結花鬘﹑送花或水果給居士等,這些行為對比丘而言不但是不對的,而且也會連累在家人做錯事。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kuladūsaka: kuladūsaka(ti)
ကုလဒူသက(တိ)
[kula+dusa+ṇvu]
[ကုလ+ဒုသ+ဏြဳ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kuladūsaka:[m.] one who brings a family into a bad repute.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kuladūsaka:từ gọi những tăng ni có hành vi khiến cư sĩ mất niềm tin
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kuladūsaka:ကုလဒူသက (တိ)
[ကုလ+ဒုသ+ဏြဳ]
(၁) အမ်ိဳးကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ၊ တကာ,တကာမတို႔၏ သဒၶါတရားကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ၊ သူ။ (၂) အမ်ိဳးကို ဖ်က္ဆီးေၾကာင္းအမႈ၊ ကုလဒူသကအမႈ။ (၃) ကုလဒူသကအာပတ္၊ အမ်ိဳးကို ဖ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ သင့္ေသာ အာပတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kuladūsaka:ကုလ-ဒူသက (တိ)
အမ်ိဳးတို႔၏ သဒၶါတရားကို ဖ်က္ဆီးတတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,