Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kulīna:kulin a.[<kula] 家系の,系統の
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kulīna,【形】 有公認的氏族。(p107)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kulīna,【形】有公認的氏族。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kulīna: kulīna(pu)
ကုလီန(ပု)
[kula+īna.kulebhavo kulīno.mahesvara,ṭīkā.kulassāpaccaṃ kulino.ino apacce.īno vā.sūci.]
[ကုလ+ဤန။ ကုေလဘေဝါ ကုလီေနာ။ မေဟသြရ၊ ဋီကာ။ ကုလႆာပစၥံ ကုလိေနာ။ ဣေနာ အပေစၥ။ ဤေနာ ဝါ။ သူစိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kulīna:[adj.] having a recognised clan.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kulīna,=prec.in abhijāta-kula-kulīna descendant of a recognized clan Miln.359 (of a king); uccā° of noble birth,in uccākulīnatā descent from a high family S.I,87; M.III,37; VvA.32; nīca° of mean birth Sn.462.(Page 223)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KULĪNA:[a] được nhìn nhận dòng giống
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kulīna:ကုလီန (ပု)
[ကုလ+ဤန။ ကုေလဘေဝါ ကုလီေနာ။ မေဟသြရ၊ ဋီကာ။ ကုလႆာပစၥံ ကုလိေနာ။ ဣေနာ အပေစၥ။ ဤေနာ ဝါ။ သူစိ။]
(၁) အမ်ိဳးေကာင္းသား၊ အမ်ိဳးျမတ္သူ။ (၂) ျမင္းမ်ိဳးေကာင္း။ (တိ) (၃) အမ်ိဳးေကာင္းေသာ၊ အမ်ိဳးျမတ္ေသာ၊ သူ။ ကုလီနပုရိသ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kulīna:ကုလီန (တိ)
အမ်ိဳးျမတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,