Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kulāvaka:n.鳥的巢; 雛鳥.
パーリ語辞典 水野弘元著
kulāvaka:n.鳥の巣; 雛鳥.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kulāvaka,【中】 巢,窩。(p106)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kulāvaka,【中】鳥巢,窩。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kulāvaka: kulāvaka(na)
ကုလာဝက(န)
[ku+lu+ṇvu.lunitea u oç o avaç ṇvu akaç avanitea a āpru.kucchitaṃ aṇḍavināsanādikaṃ lunātīti kulāvakaṃ,ṇvu.,ṭī.627.]
[ကု+လု+ဏြဳ။ လု၌ ဥကို ဩ,ဩကို အဝ,ဏြဳကို အက,အဝ၌ အကို အာျပဳ။ ကုစၧိတံ အ႑ဝိနာသနာဒိကံ လုနာတီတိ ကုလာဝကံ၊ ဏြဳ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၂၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kulāvaka:[nt.] nest.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kulāvaka,(nt.) a nest D.I,91 (=DA.I,257 nivāsaṭṭhanaṁ); S.I,8; S.I,224=J.I,203 (a brood of birds=supaṇṇapotakā); J.III,74 (v.l.BB),431; VI,344; DhA.II,22.(Page 223)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KULĀVAKA:[nt] ổ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kulāvaka:ကုလာဝက (န)
[ကု+လု+ဏြဳ။ လု၌ ဥကို ဩ,ဩကို အဝ,ဏြဳကို အက,အဝ၌ အကို အာျပဳ။ ကုစၧိတံ အ႑ဝိနာသနာဒိကံ လုနာတီတိ ကုလာဝကံ၊ ဏြဳ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၂၇။]
(၁) အသိုက္၊ ငွက္သိုက္။ (၂) ဂဠဳန္ငယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kulāvaka:ကုလာဝက (န)
အသိုက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,