Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kulāla:m.[〃] 陶工.
パーリ語辞典 水野弘元著
kulāla:m.[〃] 陶工.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kulāla:m.[〃] 陶工.-cakka陶工の車輪
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kulāla,【陽】 陶工,制陶坯的工人。~cakka,【中】 陶車,轆轤。(p106)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kulāla,【陽】陶工,制陶坯的工人。kulālacakka,【中】陶車,轆轤。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kulāla: kulāla(pu)
ကုလာလ(ပု)
[ku+lala+ṇa.kula+kāla.kuṃ lalayati icchatīti kulālo.,ṭī,5va7.kulati attano sippaṃ pattharatīti kulālo.,7.185.]
[ကု+လလ+ဏ။ ကုလ+ကာလ။ ကုံ လလယတိ ဣစၧတီတိ ကုလာေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၅ဝ၇။ ကုလတိ အတၱေနာ သိပၸံ ပတၳရတီတိ ကုလာေလာ။ ေမာဂ္၊၇။၁၈၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kulāla,(m.),potter.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kulāla,a potter; only in --cakka a potter’s wheel J.I,63; --bhājana a potter’s vessel DhA.I,316; PvA.274.(Page 223)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KULĀLA:[m] người làm đồ gốm (bình,chậu) --cakka [nt] bánh xe người làm đồ gốm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kulāla:ကုလာလ (ပု)
[ကု+လလ+ဏ။ ကုလ+ကာလ။ ကုံ လလယတိ ဣစၧတီတိ ကုလာေလာ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၅ဝ၇။ ကုလတိ အတၱေနာ သိပၸံ ပတၳရတီတိ ကုလာေလာ။ ေမာဂ္၊၇။၁၈၅။]
(၁) အိုးထိန္းသည္၊ အိုးလုပ္သား။ (၂) ေတာၾကက္။ (၃) ဇီးကြက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kulāla:ကုလာလ (ပ)
အိုးထိန္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,