Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kukkucca:n.[kukata-ya,BSk.kaukṛtya] 不行儀,惡作,後悔,悔,悔疑.-nīvaraṇa 惡作蓋.
パーリ語辞典 水野弘元著
kukkucca:n.[kukata-ya,BSk.kaukṛtya] 不行儀,悪作,後悔,悔,悔疑.-nīvaraṇa 悪作蓋.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kukkucca,【中】 懊悔,躊躇,憂慮。 ~ka,【形】 小心謹慎的,細心的。(p104)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kukkucca,【中】(kud錯誤+kicca作(grd.of karoti) ) 錯誤作)懊悔,躊躇,憂慮。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
kukkucca: 後悔、心不安、擔心
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kukkucca: kukkucca(na)
ကုကၠဳစၥ(န)
[kukata+ṇya.kukkuta+ṇya.kucchitaṃ karotīti kukkutaṃ,cittaṃ.taṃsamaṅgī vā,tassa bhāvo kukkuccaṃ.,ṭī.169.]
[ကုကတ+ဏ်။ ကုကၠဳတ+ဏ်။ ကုစၧိတံ ကေရာတီတိ ကုကၠဳတံ၊ စိတၱံ။ တံသမဂႌ ဝါ၊ တႆ ဘာေဝါ ကုကၠဳစၥံ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၁၆၉။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
kukkucca:lit.'wrongly-performed-ness' (ku+krta+ya),i.e.scruples,remorse,uneasiness of conscience,worry,is one of the kammically unwholesome (akusala) mental faculties (Tab.II) which,whenever it arises,is associated with hateful (discontented) consciousness (Tab.I and III,30,31).It is the 'repentance over wrong things done,and right things neglected' (Com.to A.I).Restlessness and scruples (uddhacca-kukkucca),combined,are counted as one of the 5 mental hindrances (nīvaraṇa,q.v.).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kukkucca:[nt.] remorse; scruple; worry.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kukkucca,[kud-kicca] 1.bad doing,misconduct,bad character.Def.kucchitaṁ kataṁ kukataṁ tassa bhāvo kukkuccaṁ Vism.470 & Bdhd 24; -- Various explanations in Nd2 on Sn.1106=Dhs.1160,in its literal sense it is bad behaviour with hands and feet (hattha-pada°) J.I,119=DA.I,42 (in combn with ukkāsita & khipitasadda); hattha° alone J.II,142.-- 2.remorse,scruple,worry.In this sense often with vippaṭissāra; and in conn.w.uddhacca it is the fourth of the five nīvaraṇas (q.v.) Vin.I,49; IV,70; D.I,246; S.I,99; M.I,437; A.I,134=Sn.1106; A.I,282; Sn.925; Nd2 379; DhA.III,483; IV,88; Sdhp.459; Bdhd 96.-- na kiñci k°ṁ na koci vippaṭissāreti “has nobody any remorse?” S.III,120=IV.46.The dispelling of scrupulousness is one of the duties and virtues of a muni:k°ṁ vinodetuṁ A.V,72; k.pahāya D.I,71=A.II,210=Pug.59; chinnakukkucca (adj.) free from remorse M.I,108; khīṇāsava k°-vūpasanta S.I,167=Sn.82.-- akukkucca (adj.) free from worry,having no remorse Sn.850.Kukkuccaṁ kurute (c.Gen.) to be scrupulous about J.I,377; kariṁsu DhA.IV,88; cp.kukkuccaṁ āpajjati (expl.by saṅkati) J.III,66.(Page 218)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUKKUCCA:[nt] phóng tâm,bận rộn,sự hối hận,ngần ngại,do dự (tâm) --caka [a] ngần ngại,do dự
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kukkucca:hối,hối hận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kukkucca:ကုကၠဳစၥ(န)
[ကုကတ+ဏ်။ ကုကၠဳတ+ဏ်။ ကုစၧိတံ ကေရာတီတိ ကုကၠဳတံ၊ စိတၱံ။ တံသမဂႌ ဝါ၊ တႆ ဘာေဝါ ကုကၠဳစၥံ။ ဓာန္၊ဋီ။ ၁၆၉။]
(၁) စက္ဆုပ္အပ္ေသာ အျပဳအမူ၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္အမႈ၏အျဖစ္၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္အမႈကို အာ႐ုံျပဳ၍ျဖစ္ေသာ စိတ္၏အျဖစ္၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ျပဳတတ္ေသာ-စိတ္၏-သူ၏-အျဖစ္၊ ေနာင္တတဖန္ ပူပန္မႈ၊ ႏွလုံးမသာယာျခင္း၊ ကုကၠစၥ။ (၂) ယုံမွားျခင္း။ (၃) စက္ဆုပ္ဖြယ္ အမူအရာ၊ ေျခလက္စသည္ ထိုမွ ဤမွ လႈပ္ရွားျခင္း၊ ေဆာ့ျခင္း။ (၄) ယုံမွားျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သိကၡာပုဒ္။မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kukkucca:ကုကၠဳစၥ (န) (ကု+ကိစၥ)
မေကာင္းမႈ။ ေကာင္းေသာ အက်င့္။ အလို႔လို႔ျဖစ္ျခင္း။ ေနာင္တပူပန္ျခင္း။ ျပဳအပ္ၿပီးေသာ ဒုစ႐ိုက္ မျပဳအပ္ေသးေသာ သုစ႐ိုက္တို႔ကို စိုးရိမ္ျခင္း။ ယံုမွားသံသယမ်ားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,