Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kukkuccāyati:[kukkucca 的 denom.] 後悔.cf.kukkucāyana,kukkuccāyitatta.
パーリ語辞典 水野弘元著
kukkuccāyati:[kukkucca の denom.] 後悔す.cf.kukkucāyana,kukkuccāyitatta.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kukkuccāyati,(kukkucca 的【派】) 懊悔。(p104)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kukkuccāyati,(kukkucca 的【派】) 懊悔。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kukkuccāyati: kukkuccāyati(kri)
ကုကၠဳစၥာယတိ(ႀကိ)
[kukkucca+āya+ti]
[ကုကၠဳစၥ+အာယ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kukkuccāyati:[deno.from kukkucca] feels remorse.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kukkuccāyati,[denom.fr.kukkucca] to feel remorse,to worry A.I,85; Pug.26.Der.are kukkuccāyanā and °āyitatta=kukkucca in def.at Dhs.1160=Nd2 s.v.(Page 218)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kukkuccāyati:To feel remorse
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUKKUCCĀYATI:(denm từ kukkucca) cảm thấy ăn năn hối hận
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kukkuccāyati:ray rứt,hối tiếc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kukkuccāyati:ကုကၠဳစၥာယတိ (ႀကိ)
[ကုကၠဳစၥ+အာယ+တိ]
အလို႔လို႔ျပဳ၏၊ ယုံမွားသံသယ-ရွိ-ျဖစ္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kukkuccāyati:ကုကၠဳစၥာယတိ (နာ)
အလို႔လို႔ရွိ၏။ ကုကၠဳစၥ ျဖစ္၏။ကုကၠဳစၥ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,