Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kukku:m.[cf.Sk.kiṣku] 肘 [長度的單位 = hattha = ratana] .-kata 暫時的.
パーリ語辞典 水野弘元著
kukku:m.[cf.Sk.kiṣku] 肘 [長さの単位 = hattha =ratana] .-kata 暫時の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kukku,【陽】 腕尺(長度的度量)。(p104)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kukku,【陽】腕尺(cubit,長度的度量)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kukku: kukku(ti)
ကုကၠဳ(တိ)
[kukku+kata.kata-kye.]
[ကုကၠဳ+ကတ။ ကတ-ေက်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kukku: kukku(pu)
ကုကၠဳ(ပု)
[kuka+u.,ṭī.268]
[ကုက+ဥ။ဓာန္၊ဋီ။၂၆၈]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kukku:[m.] a cubit.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kukku,[cp.Sk.kiṣku?] a measure of length S.V,445= A.IV,404,and in kukkukata Vin.I,255=V.172 (cp.however Vin.Texts I.154,on Bdhgh’s note=temporary).(Page 218)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kukku:A measure of length,a hattha or cubit.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUKKU:[m] đơn vị đo chiều dài xưa lối 22 ngón tay nằm ngang
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kukku:ကုကၠဳ(ပု)
[ကုက+ဥ။ဓာန္၊ဋီ။၂၆၈]
(၁) တစ္ေတာင္၊ ၂၄-လက္သစ္အတိုင္းအရွည္ပမာဏ။ (၂) ကုကၠဳဇာတ္။ (၃) လက္။ (၄) က်ီ။ (တိ) (၅) စက္ဆုပ္အပ္ေသာ။ ဓာန္ဋီ၊၃၆-ကကၠဳဠ-လည္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kukku:ကုကၠဳ(တိ)
[ကုကၠဳ+ကတ။ ကတ-ေက်။]
အခိုက္အတန္႔-ျဖစ္-ငွါး-ေသာ ပုဆိုးအဝတ္။ ကုကၠဳကတ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kukku:ကုကၠဳ (ပ)
တစ္ေတာင္ပမာဏ။
အ႒ကုကၠဳ၊ ရွစ္ေတာင္ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,