Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kujjhati:[Sk.krudhyate krudh] 發怒,對~生氣.imper.kujjha; aor.kujjhi,kujjhittha; opt.kujjheyya; ger.kujjhitvā;grd.kujjhitabba; ppr.kujjhataṃ (pl.gen.); pp.kujjhita; caus.kujjheti,kujjhāpeti 使發怒.mā kujjhittha kujjhataṃ 莫(勿)對正在發怒的人(們)生氣 [不要做(對正在發怒的人(們)生氣)的事].
パーリ語辞典 水野弘元著
kujjhati:[Sk.krudhyate krudh] 怒る,いかる.imper.kujjha; aor.kujjhi,kujjhittha; opt.kujjheyya; ger.kujjhitvā;grd.kujjhitabba; ppr.kujjhataṃ (pl.gen.); pp.kujjhita; caus.kujjheti,kujjhāpeti 怒らす.mā kujjhittha kujjhataṃ 怒りつつある人々を怒ることなかれ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kujjhati,(kudh + ya),生氣。kujjhi,【過】。kuddha,【過分】。kujjhanta,kujjhamāna,【現分】。(p104)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kujjhati,(kudh生氣+ya),生氣(臺語:起毛禾黑khi2 mo bau2、戚心cheh sim)。kujjhi,【過】。kuddha,【過分】。kujjhanta,kujjhamāna,【現分】。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kujjhati: kujjhati(kri)
ကုဇၩတိ(ႀကိ)
[kudha+ya+ti.kudha kope.nīti,dhā.231.kudha kope,kujjhati,kujjhanti.rū.nhā-31va.]
[ကုဓ+ယ+တိ။ ကုဓ ေကာေပ။ နီတိ၊ ဓာ။၂၃၁။ ကုဓ ေကာေပ၊ ကုဇၩတိ၊ ကုဇၩႏၲိ။ ႐ူ။ႏွာ-၃၁ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kujjhati:[kudh + ya] is angry.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kujjhati,[cp.Vedic krunhyate,fr.krudh] to be angry with (Dat.) A.I,283=Pug.32,48; Vism.306; mā kujjhittha kujjhataṁ,“don’t be angry” S.I,240; mā kujjhi J.III,22; na kujjheyya Dh.224; ger.kujjhitvā PvA.117,grd.kujjhitabba Pv IV.1.11 (Page 219)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kujjhati:To be angry
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUJJHATI:(kudh+ya) phát sân [aor] kujjhi [pp] kudha [prp] kujjhanta,kujjhamāna
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kujjhati:phẫn nộ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kujjhati:ကုဇၩတိ (ႀကိ)
[ကုဓ+ယ+တိ။ ကုဓ ေကာေပ။ နီတိ၊ ဓာ။၂၃၁။ ကုဓ ေကာေပ၊ ကုဇၩတိ၊ ကုဇၩႏၲိ။ ႐ူ။ႏွာ-၃၁ဝ။]
(၁) အမ်က္ထြက္၏၊ စိတ္ဆိုး၏။ (၂) ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kujjhati:ကုဇၩတိ (√ကုဓ္)
အမ်က္ထြက္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,