Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kudrūsaka:kudrūsa m.稗,ひえ,草薬
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kudrūsaka,【陽】 稗子(一年生草本植物,葉子象稻,果實象黍米)。(p105)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kudrūsaka,【陽】稗子(一年生草本植物,葉子象稻,果實象黍米)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kudrūsaka: kudrūsaka(pu)
ကုျဒဴသက(ပု)
[kora+dūsa+ṇvu.koraṃ rudhiraṃ dūsatīti kudrūsako,vaṇṇasaṅkamanena yo ]]govaḍḍhano]]tipi vuccati.sī,ṭī,,1.35va.]
[ေကာရ+ဒူသ+ဏြဳ။ ေကာရံ ႐ုဓိရံ ဒူသတီတိ ကုျဒဴသေကာ၊ ဝဏၰသကၤမေနန ေယာ "ေဂါဝၯေနာ"တိပိ ဝုစၥတိ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၅ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kudrūsaka:[m.] a kind of grain.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUDRŪSAKA:[m] một loại hột
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kudrūsaka:ကုျဒဴသက (ပု)
[ေကာရ+ဒူသ+ဏြဳ။ ေကာရံ ႐ုဓိရံ ဒူသတီတိ ကုျဒဴသေကာ၊ ဝဏၰသကၤမေနန ေယာ "ေဂါဝၯေနာ"တိပိ ဝုစၥတိ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၅ဝ။]
လူး (မည္းနက္ေသာလူး။ သမန္းစေသာ ျမက္မွ ျဖစ္ေသာ စပါးမ်ိဳး)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kudrūsaka:ကုျဒဴသ-က (ပ)
လူး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,