Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kuṭila:a.n.彎曲的,彎曲,彎曲部分,鉤,鉤子,鉤形物.
パーリ語辞典 水野弘元著
kuṭila:a.n.曲った,彎曲,かぎ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kuṭila,【形】 彎曲,彎曲的。 ~tā,【陰】 不正當,不誠實。(p104)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kuṭila,【形】彎曲,彎曲的(bent,crooked)。kuṭilatā,【陰】彎曲性,不正當。akuṭilatā,【陰】不彎曲性。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kuṭila: kuṭila(ti)
ကုဋိလ(တိ)
[kuṭi+ila.kuṭilaṃ jimhakuñcitaṃ.kuṭa chedane,ilo,kuṭa koṭilyevā..,ṭī.7va9.]
[ကုဋိ+ဣလ။ ကုဋိလံ ဇိမွကုၪၥိတံ။ ကုဋ ေဆဒေန၊ ဣေလာ၊ ကုဋ ေကာဋိေလ်ဝါ။ ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kuṭila:[adj.] bent; crooked.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kuṭila,(adj.) bent,crooked (cp.kuj and kuc,Morris J.P.T.S.1893,15) J.III,112 (=jimha); Miln.297 (°saṅkuṭila),418 (of an arrow); nt.a bend,a crook Miln.351.--a° straight Vv 167 (-magga).

--bhāva crookedness of character Vism.466; PvA.51; VvA.84.--a° uprightness Bdhd 20.(Page 219)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUṬILA:[a] bẻ cong,uốn cong --tā [f] sự uốn cong; sự không thành thật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kuṭila:ကုဋိလ (တိ)
[ကုဋိ+ဣလ။ ကုဋိလံ ဇိမွကုၪၥိတံ။ ကုဋ ေဆဒေန၊ ဣေလာ၊ ကုဋ ေကာဋိေလ်ဝါ။ ဓာန္။ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ၉။]
(က) ေကာက္ေသာ။ (ခ) လက္ေကာက္ကြင္းႏွင့္တူေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kuṭila:ကုဋိလ (တိ) (√ကုဋ္+ဣလ)
ေကာက္သည္။ ေကြးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,