Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kuṭhārī:f.[Sk.kuṭhāra] 斧,斧頭.
パーリ語辞典 水野弘元著
kuṭhārī:f.[Sk.kuṭhāra] 斧,おの.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kuṭhārī,【陰】 斧頭。(p104)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kuṭhārī,(cp.Sk.kuṭhāra,axe),【陰】斧頭(an axe,a hatchet)。S.6.9./I,149.(=S.6.10./I,152.,Sn.657,A.V,174.)︰“Purisassa hi jātassa,kuṭhārī jāyate mukhe; Yāya chindati attānaṁ,bālo dubbhāsitaṁ bhaṇaṁ.(當人出生時,斧在口中生,愚人說惡語,以斧斬自己。)(「斧」指舌頭。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kuṭhārī: kuṭhārī(thī)
ကုဌာရီ(ထီ)
[kuṭhāra+ī.thoma.,shya, ,shya-nitea ]]kuṭhārī]]sā kra.]]īkuṭhārī kuṭhāramha lāso eiea,thomanitea ]]kuṭhāra]] kuṭha+kahu kuṭhārīsā a, ,shya-nitea ,puhu acerahu mhā.]
[ကုဌာရ+ဤ။ ေထာမ။ ဓာန္၊သွ်၊ သစ္ႏွင့္ ေတာင္ေပါက္ ဓာန္၊သွ်-တို႔၌ "ကုဌာရီ"သာ ပါဌ္မွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ "ဤကုဌာရီသည္ ကုဌာရပုဒ္မွ ဆင္းသက္လာေသာ ပုဒ္ျဖစ္၏၊ ေထာမ၌ "ကုဌာရ"ကို ကုဌ+ကရန္ဟု ပုဒ္ခြဲသည္ကို ေထာက္လွ်င္ ကုဌာရီပုဒ္သာ အမွတ္ျဖစ္သင့္သည္၊ ေတာင္ေပါက္ ဓာန္၊သွ်-၌ ရဲတင္း၊ ပုဆိန္ဟု အနက္မွန္ျပန္တတ္ေစရမည္ဟု မွာသည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kuṭhārī:[f.] an axe; hatchet.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kuṭhārī,(f.) [cp.Sk.kuṭhāra,axe=Lat.culter,knife from *(s)qer,to cut,in Lat.caro,etc].An axe,a hatchet Vin.III,144; S.IV,160,167; M.I,233=S.III,141; A.I.141; II,201; IV,171; J.I,431; DhA.III,59; PvA.277.Purisassa hi jātassa kuṭhārī jāyate mukhe “when man is born,together with him is born an axe in his mouth (to cut evil speech)” S.I,149=Sn.657=A.V,174.(Page 219)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kuṭhārī:An axe
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUṬHĀRĪ:[f] cái búa,cái rìu
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kuṭhārī:búa,rìu nói chung
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kuṭhārī:ကုဌာရီ (ထီ)
[ကုဌာရ+ဤ။ ေထာမ။ ဓာန္၊သွ်၊ သစ္ႏွင့္ ေတာင္ေပါက္ ဓာန္၊သွ်-တို႔၌ "ကုဌာရီ"သာ ပါဌ္မွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ "ဤကုဌာရီသည္ ကုဌာရပုဒ္မွ ဆင္းသက္လာေသာ ပုဒ္ျဖစ္၏၊ ေထာမ၌ "ကုဌာရ"ကို ကုဌ+ကရန္ဟု ပုဒ္ခြဲသည္ကို ေထာက္လွ်င္ ကုဌာရီပုဒ္သာ အမွတ္ျဖစ္သင့္သည္၊ ေတာင္ေပါက္ ဓာန္၊သွ်-၌ ရဲတင္း၊ ပုဆိန္ဟု အနက္မွန္ျပန္တတ္ေစရမည္ဟု မွာသည္။]
(၁) ပုဆိန္။ (ေပါက္ဆိန္)။ (၂) ဓား။ (၃) ဓားႏွင့္တူေသာ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kuṭhārī:ကုဌာရီ (ဣ)
ရဲတင္း။ ပုဆိန္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,