Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kuṭī:,kuṭi f.[〃] 小屋,小舎,房舎,茅舎.-purisa 農夫.
パーリ語辞典 水野弘元著
kuṭī:,kuṭi f.[〃] 小屋,小舎,房舎,茅舎.-purisa 農夫.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
kuṭī:kuṭi f.[〃] 小屋,小舎,房舎,茅舎.-kāra房の建立.-dūsaka毁屋,毁戻.-purisa 農夫.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kuṭī,kuṭi,kuṭikā,【陰】小屋、寮房、僧寮、茅篷、孤邸(any single-roomed abode,a hut,cabin,cot,shed)。臺語:chu3厝,也可作‘次’(康熙字典︰「凡舍皆曰‘次’」)。kuṭīkāra﹐造小屋者。kuṭīpurisa﹐農夫( a “hut man,” a peasant)。
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kuṭī,(kuṭi°) (f.) any single-roomed abode,a hut,cabin,cot,shed Vin.III,144 (on vehāsa-kuṭī see vehāsa & Vin.IV,46); Sn.18,19; Pv.II,28; VvA.188,256 (cīvara°,a cloak as tent).See also kappiya°,gandha°,paṇṇa°,vacca°.

--kāra the making of a hut,in °sikkhāpada,a rule regarding the method of building a hut J.II,282; III,78.351; --dūsaka (a) destroying a hut or nest DhA.II,23; --purisa a “hut man,” a peasant Miln.147.(Page 219)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
kuṭī:A house; a house of a single room,a hut,cabin,tent,shed
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kuṭī:ni am,tăng liêu,tịnh thất nói chung tăng ni muốn làm trú xứ phải thỉnh ý tập thể,không được tùy tiện
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kuṭī:ကုဋီ (ဣ) (√ကုဋ္+ဤ)
တဲ။ တင္းကုပ္။ အိမ္ငယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,