Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kuṇī,【陽】 跛子。(p105)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kuṇī,【陽】跛子(deformed,paralysed (orig.bent,crooked,cp.kuṇa) only of the arm)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kuṇī: kuṇī(ti)
ကုဏီ(တိ)
[kuṇa+ī.kuṇanaṃ kuṇo,hatthavekallaṃ,so etassa atthīti.kuṇī.saṃ,ṭī,1.195.aṃ,ṭī,2.79,317.]
[ကုဏ+ဤ။ ကုဏနံ ကုေဏာ၊ ဟတၳေဝကလႅံ၊ ေသာ ဧတႆ အတၳီတိ။ ကုဏီ။ သံ၊ဋီ၊၁။၁၉၅။ အံ၊ဋီ၊၂။၇၉၊၃၁၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kuṇī:[m.] a cripple.(adj.),crooked-handed.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
kuṇī:người bị dị tật ở chân tay (theo samantapās trang kuṇīti hattha+kuṇī và pādakuṇī và aṅgu+likuṇī và yassa etesu hat+thādīsu yaṃ kiñci vaṅkaṃ paññāyati so kuṇī nāma),không được thọ đại giới nếu đã dĩ lỡ thì giới phẩm vẫn thành tựu nhưng thầy tế độ và yết+ma sư phạm tội tác ác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kuṇī:ကုဏီ (တိ)
[ကုဏ+ဤ။ ကုဏနံ ကုေဏာ၊ ဟတၳေဝကလႅံ၊ ေသာ ဧတႆ အတၳီတိ။ ကုဏီ။ သံ၊ဋီ၊၁။၁၉၅။ အံ၊ဋီ၊၂။၇၉၊၃၁၇။]
(လက္ေျခစသည္) ေကာက္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kuṇī:ကုဏီ (ပ)
လက္ေျခေကာက္ေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kuṇī:ကုဏီ (တိ)
ေကာက္ေသာ လက္ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,