Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kuñja,【中】 峽谷,(兩邊有樹的)小谷。(p104)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kuñja,【中】峽谷,(兩邊有樹的)小谷。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kuñja: kuñja(pu,na)
ကုၪၨ(ပု၊န)
[kuñja+ṇa]
[ကုၪၨ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kuñja:[nt.] a glen; dell.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kuñja,(m.) a hollow,a glen,dell,used by Dhpāla in expln of kuñjara at VvA.35 (kuñjaro ti kuñje giritale ramati) and PvA.57 (kuṁ pathaviṁ jīrayati kuñjo suvāraṁ aticarati kuñjaro ti).--nadī° a river glen DA.I,209.(Page 219)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KUÑJA:[nt] thung lũng nhỏ,hẹp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kuñja:ကုၪၨ(ပု၊န)
[ကုၪၨ+ဏ]
(၁) ႏြယ္,သစ္ၫြန္႔,ျမက္စသည္တို႔ျဖင့္ ပိတ္ဆုံးေသာလိုဏ္၊ ႏြယ္,သစ္ခက္,ျမက္စသည္တို႔ျဖင့္ ပိတ္ဖုံးေသာ ခ်ဳံ,အိမ္။ ေတာင္ေကြ႕။ (၂) ေတာင္ကမ္းပါးျပတ္။ (၃) ေတာင္အျပင္။ (၄) ေတာင္ထြတ္။ (ပု) (၅) ေမး။ (၆) အစြယ္။ ကုၪၨရ-ေထာင့္ကြင္းၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
kuñja:ကုၪၨ
ဘူ = အဗ်တၱသေဒၵ-ပုဒ္ဗ်ည္းမထင္ မပီျပင္ေသာ အသံ၌။ ကုၪၨတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kuñja:ကုၪၨ (ပ)
ဆင္၏ေမး။ ခ်ဳံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,