Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kotūhala:n.[cf.Sk.kautūhala] (cf.kutūhala) 興奮(excitement),刺激,騷動,混亂,祭典(festival),法會儀式.-maṅgala 瑞相,奇特瑞相.
パーリ語辞典 水野弘元著
kotūhala:n.[cf.Sk.kautūhala] 興奮,さわぎ,祭典,会式.-maṅgala瑞相,奇特瑞相.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kotūhala,【中】 刺激,好奇心。(p109)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kotūhala,【中】刺激,好奇心。kotūhalamaṅgaliko﹐迷信徴兆。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kotūhala: kotūhala(na)
ေကာတူဟလ(န)
[ku+tuja+ala.kutūlaha+ṇa.apubbavatthuparikkhātisayekotūhalādidvayaṃ.kuṃ pāpaṃ kutukañca etesaṃ pariyāyāni.,ṭī.173.dī,ṭī,1.363.]
[ကု+တုဇ+အလ။ ကုတူလဟ+ဏ။ အပုဗၺဝတၳဳပရိကၡာတိသေယေကာတူဟလာဒိဒြယံ။ ကုံ ပါပံ ကုတုကၪၥ ဧေတသံ ပရိယာယာနိ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၇၃။ဒီ၊ဋီ၊၁။၃၆၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kotūhala:[nt.] excitement; curiosity.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kotūhala,(nt.) [on formation cp.kolāhala; see also kutūhala] excitement,tumult,festival,fair Dāvs II.80; esp.in °maṅgalaṁ paccāgacchati he visits the fair or show of ...M.I,265; A.III,439; °maṅgalika celebrating feasts,festive A.III,206; J.I,373; Miln.94 (cp.Miln.trsl.I.143n:the native commentator refers it to erroneous views and discipline called kotūhala and maṅgalika) -- (b) adj.:kotūhala excited,eager for,desirous of Miln.4; DhA.I,330.

--sadda shout of excitement Miln.301.(Page 228)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KOTŪHALA:[nt] sự tò mò,sự kích thích
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kotūhala:ေကာတူဟလ (န)
[ကု+တုဇ+အလ။ ကုတူလဟ+ဏ။ အပုဗၺဝတၳဳပရိကၡာတိသေယေကာတူဟလာဒိဒြယံ။ ကုံ ပါပံ ကုတုကၪၥ ဧေတသံ ပရိယာယာနိ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၇၃။ဒီ၊ဋီ၊၁။၃၆၃။]
(၁) အုတ္အုတ္က်က္က်က္၊ မျမင္စဖူး အထူးအဆန္းကို စူးစမ္းၾကည့္႐ႈလိုျခင္း။ (၂) အျမင္အၾကားအေတြ႕ကို စြဲ၍ ၾကံစည္အပ္ေသာ မဂၤလာ၊ ဒိ႒သုတမုတမဂၤလာ။ ေကာတူဟလမဂၤလာ-ၾကည့္။ (တိ) (၃) အုတ္အုတ္က်က္က်က္ရွိေသာ။ ေကာတူဟလသာလာ-ၾကည့္။ (၄) ေကာတုဟလမည္ေသာ၊ သူ။ ေကာတုဟလကာလ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kotūhala:ေကာတူဟလ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,