Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
koseyya:n.[<kosa,Sk.kauśeya] 絹,絹糸,絹布,絹衣,憍奢耶 = kosiya.
パーリ語辞典 水野弘元著
koseyya:n.[<kosa,Sk.kauśeya] 絹,絹糸,絹布,絹衣,憍奢耶 =kosiya.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
Koseyya:n.[<kosa,Sk.kauśeya]丝,蚕丝,絹,絹糸,絹布,絹衣,憍奢耶 =kosiya.-sukhuma憍奢耶細衣,野蚕の細衣
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Koseyya,【中】 絲,絲布料。 【形】 綢的。(p110)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Koseyya,【中】絲綢,絹布。【形】絲綢的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
koseyya: koseyya(na)
ေကာေသယ်(န)
[kosa+ṇeyya.kosa+eyya.kimīnaṃ kose bhavaṃ suttaṃ koseyyaṃ.nīti,sutta.76va.kosonāma kimigabbho.tato jātattā koseyyaṃ,eyyo.,ṭī.291.kosiyasuttena pakatantu attharaṇaṃ koseyyaṃ nāma.,ṭī.315.]
[ေကာသ+ေဏယ်။ ေကာသ+ဧယ်။ ကိမီနံ ေကာေသ ဘဝံ သုတၱံ ေကာေသယ်ံ။ နီတိ၊ သုတၱ။၇၆ဝ။ ေကာေသာနာမ ကိမိဂေဗ႓ာ။ တေတာ ဇာတတၱာ ေကာေသယ်ံ၊ ဧေယ်ာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉၁။ ေကာသိယသုေတၱန ပကတႏၲဳ အတၳရဏံ ေကာေသယ်ံ နာမ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၁၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
koseyya:[nt.] silk; silk cloth.(adj.),silken.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Koseyya,[der.fr.kosa,cp.Sk.kauśeya silk-cloth and P.kosa-kāraka] silk; silken material Vin.I,58=Miln.267; Vin.I,192,281; II,163,169; D.I,7,cp.A.I,181 (see DA.I,87); A.IV,394; Pv.II,117; J.I,43; VI,47.

--pāvāra a silk garment Vin.I,281; --vattha a silk garment DhA.I,395.(Page 230)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KOSEYYA:[nt] tơ lụa,hàng tơ lụa [adj] thuộc tơ lụa
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
koseyya:thảm hay tấm trải bằng lụa có thêu chỉ vàng tăng ni không được sử dụng chữ này còn nghĩa thứ hai là vải lụa (silken cloth),tăng ni được phép dùng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
koseyya:ေကာေသယ်(န)
[ေကာသ+ေဏယ်။ ေကာသ+ဧယ်။ ကိမီနံ ေကာေသ ဘဝံ သုတၱံ ေကာေသယ်ံ။ နီတိ၊ သုတၱ။၇၆ဝ။ ေကာေသာနာမ ကိမိဂေဗ႓ာ။ တေတာ ဇာတတၱာ ေကာေသယ်ံ၊ ဧေယ်ာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၉၁။ ေကာသိယသုေတၱန ပကတႏၲဳ အတၳရဏံ ေကာေသယ်ံ နာမ။ ဓာန္၊ဋီ။၃၁၅။]
(၁) ပိုးခ်ည္။ (၂) ပိုးခ်ည္အခင္း။ (၃) ပိုးထည္အဝတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
koseyya:ေကာေသယ် (န) (ေကာသ+ေဏယ်)
ပိုးခ်ည္။ ပိုးထည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,