Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kosalla:n.[kusala-ya,Sk.Kauśalya] 善巧,技術巧妙精巧的事.
パーリ語辞典 水野弘元著
kosalla:n.[kusala-ya,Sk.Kauśalya] 善巧,巧みなこと.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kosalla,【中】 精通。(p109)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kosalla,【中】精通。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kosalla: kosalla(na)
ေကာသလႅ(န)
[kusala+ṇya]
[ကုသလ+ဏ်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kosalla:[nt.] proficiency; cleverness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kosalla,(nt.) [der.fr.kusala] proficiency.There are 3 kinds mentioned at D.III,220,Vbh.325 & Vism.439 sq.,viz.āya° apāya° and upāya°; at Dhs.16=20=292= 555=Nd2 ad paññā it is classed between paṇḍicca and nepuñña.See also Pug.25; Vism.128 sq.(appanā°),241 sq.(uggaha° & manasikāra°),248 (bojjhaṅga°); PvA.63,99 (upāya°).(Page 230)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KOSALLA:[nt] thông thao,tài năng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
kosalla:sự rành rẽ,sự thiện xảo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kosalla:ေကာသလႅ(န)
[ကုသလ+ဏ်]
လိမၼာေသာ သူ၏အျဖစ္၊ လိမၼာျခင္း၊ ဉာဏ္ပညာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kosalla:ေကာသလႅ (န) (ကုသလ+ဏ်)
လိမၼာေသာသူ၏အျဖစ္။ လိမၼာျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,